Seltene Funde aus dem Gräberfeld von Rudaičiai II im Rayon Kretinga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Seltene Funde aus dem Gräberfeld von Rudaičiai II im Rayon Kretinga
In the Book:
Bałtowie i ich sąsiedzi . Wars, P. 293-300. (Seminarium bałtyjskie ; t. 2)
Keywords:
LT
Akinė segė; Ankstyvasis romėniškasis laikotarpis; Antkaklė trimitiniais galais; Apirankės profiliuotais galais; Kapinynas; Profiliuota segė; Romėniškasis laikotarpis; Rūdaičiai II; Rūdaičių II kapinynas; Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais
EN
Bracelets with profiled terminals; Burial ground; Early Roman Period; Eye brooch; Neck-ring with trumpet-shaped terminals; Period of Roman influence; Profiled brooch; Rūdaičiai II; Rūdaičiai II cemetery; West Lithuanian cemeteries with stone en-closures
Summary / Abstract:

LTRudaičių II (Kretingos raj.) kapinynas archeologų kasinėtas 1962 ir 1967 m. Tyrimus vykdė Kretingos kraštotyros muziejus ir MA Istorijos institutas. Atlikus tyrimus 1962 m. kapinynas vėl buvo suartas ar naudojamas žvyrui kasti. Straipsnyje aptariami kai kurie atsitiktiniai radiniai iš Rudaičių II kapinyno, rasti kasant žvyrą 1964 m. liepą. 1965 m. balandį Aloyzas Žvaginis Kretingos muziejui perdavė karolius, prūsišką sagtį, 2 bronzines apyrankes etc. Radiniai rodo, kad Aloyzas Žvaginis suardė Romos įtakos laikotarpio moters kapą. Svarbiausieji iš radinių – bronzinės apyrankės. Iki šiol tokio tipo apyrankių rasta tik Paragaudžio pilkapyne (Šilutės raj.) ir prūsų kapinynuose Semboje. Apibendrinant galima teigti, kad Rudaičių II kapinyne žmonės laidoti I ir II amžiaus sandūroje arba II a. pirmaisiais dešimtmečiais.Radiniai rodo, kad glaudžių ryšių būta ne tik tarp dabartinės Lietuvos vakarų vietovių ir Sembos pusiasalio gyventojų, bet ir tarp žymiai platesnio regiono barbarų genčių. Įvairių dirbinių tipų ir formų analizė leidžia teigti buvus gana glaudžių ryšių tarp Žemaitijos (Vakarų Lietuvos) ir Šiaurės Lietuvos, tarp Žemaitijos (Vakarų Lietuvos) ir Pietų ar Pietryčių Lietuvos, tarp Žemaitijos (Vakarų Lietuvos) ir Sūduvos. Straipsnyje apibūdinta Rudaičių II kapinyno geografinė situacija, įvairių kasinėjimų metų rasti radiniai, galimos sąsajos su kitose vietose rastais analogiško tipo dirbiniais.

ENThe archaeological research of Rudaičiai II (Kretinga district) necropolis was performed in 1962 and 1967. It was done by Kretinga Ethnographic Museum and the Lithuanian Institute of History. After the research in 1962, the necropolis was dug up and used for gravel mining. The article describes some findings of Rudaičiai II necropolis that were found during gravel mining in June 1964. In April 1965, Aloyzas Žvaginis disposed a necklace, Prussian buckle, 2 bronze bracelets and etc. to Kretinga Museum. The findings reveal that Aloyzas Žvaginis had deranged a woman's grave which was dated at the period of Rome influence. The most important findings were bronze bracelets. By now this type of bracelets were found only in Paragaudis barrow (Šilutė district) and in Prussian necropolises in Semba. The conclusion is that people were buried in Rudaičiai II necropolis at the turn of the 1st c. or at the first decades of the 2nd c.The findings reveal that besides the relationship between the present-day Western Lithuania and the residents of the Semba peninsula, there were relationship with barbarian tribes in a much wider region. The analysis of jewellery of various types and forms reveals close relationship between Lower Lithuania (Western Lithuania) and Northern Lithuania, Lower Lithuania (Western Lithuania) and South or Southeast Lithuania, and Lower Lithuania (Western Lithuania) and Sudovia. The article describes geographic situation of Rudaičiai II necropolis, the finding found during various archaeological researches and possible relationship between analogous findings from other places.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32000
Updated:
2014-06-03 09:45:54
Metrics:
Views: 9
Export: