Pasakojamoji tautosaka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasakojamoji tautosaka
In the Book:
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Rusų kalba / Russian language; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTRengiant Musninkų valsčiaus pasakojamosios tautosakos publikaciją, buvo peržvelgta 1932 – 1998 m. pavienių tautosakos rinkėjų bei ekspedicijų Kernavės apylinkėse medžiaga. Publikacija sudaryta iš 43 pasakojamosios tautosakos kūrinių. Musninkų valsčiui priklausančiuose kaimuose ir Kernavės miestelyje užrašyta įvairių pasakojamosios tautosakos kūrinių:stebuklinių, buitinių pasakų, pasakų apie gyvūnus, pasakų – legendų, prisiminimų apie švedų antplūdį ir žiaurumus Lietuvoje, baudžiavos laikus, kuriuos pateikėjai pasakodavo kaip realius įvykius. Nors beveik neužrašyta archajiškų, retų pasakų, o dažniausia buvo sekamos pasakos žinomos visoje Lietuvoje, tačiau Musninkų krašte gausu sakmių, padavimų, pasakojimų, archajiškų papročių liudijimų.Bendravimas daugelio pateikėjų šeimose lenkų bei rusų kalbomis suteikia pasakoms savitą atspalvį. Jose dažni slaviški herojų vardai, kai kur ištisos frazės sekamos rusų ar lenkų kalba.Autorė džiaugiasi, kad dauguma pasakų buvo pasektos nuosekliai, logiškai ir meniškai, nemažai jų ir su dainuojamaisiais intarpais. Tuo pačiu autorė apgailestauja, kad kartais nebuvo fiksuojama, kaip pats pateikėjas pavadina pasaką ar pasakojimą, todėl kai kurie pasakų pavadinimai nurodomi laužtiniuose skliaustuose pagal tarptautiniame A.Aarnės ir S. Tompsono pasakų tipų kataloge nurodytą siužeto tipo pavadinimą, sakmių – pagal Jono Biliūno sudarytą “Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalogą”.Publikacijai atrinkta nedidelė dalis kūrinių, kuriais stengtasi kuo geriau atspindėti gausų ir savitą Musninkų valsčiaus pasakojamosios tautosakos repertuarą.Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Pasakos; Sakmės; Regionai; Tarmė; Tales; Legends; Region; Dialect.

ENWhen preparing the publication of narrative folklore of Musninkai area, materials of individual folklore collectors and expeditions into Kernavė area in 1932 – 1998 were reviewed. The publication includes 43 narrative folklore works. Different narrative folklore works were recorded in the villages of Musninkai area and Kernavė: miracle and everyday life tales, tales about animals, legends, reminiscences of wars with Swedes and their cruelties in Lithuania, the corvee times, told as accounts of real events. Although almost no archaic and rear tales were recorded and the most tales told are the ones known throughout Lithuania, however, there are lots of sagas, legends, tales, stories and accounts of archaic customs. The intercourse with most storytellers, which was conducted in Polish and Russian languages gives the stories a unique tone. Quite frequently the names of characters are Slavonic, certain phrases are told in the Polish or Russian language. The author rejoices with the consistent, logic and artistic telling of most of the stories, a good deal of which contained singing intermissions. On the other hand the author regrets that in some cases the names of the tales or stories, given by tellers were not recorded, therefore some names of stories are named in angle brackets according to the names of types of subject, listed in the international catalogue of types of tales by A. Aarne and S. Thompson, the names of legends were specified according to Jonas Biliūnas’s “Lietuvių Pasakojamosios Tautosakos Motyvų Katalogas”. Only a small part of works was selected for the publication with the purpose of the best possible reflection of the plentiful and peculiar repertoire of the narrative folklore of Musninkai area.

ISBN:
9955589000
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3178
Updated:
2013-04-28 15:47:39
Metrics:
Views: 30
Export: