Kun. Matas Veitas, Katalikų bažnyčios Sibire istorijos apybraiža : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kun. Matas Veitas, Katalikų bažnyčios Sibire istorijos apybraiža: recenzija
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 747-757
Summary / Abstract:

LTLietuvių kultūros, Bažnyčios veikėjų skelbtą rankraštinį palikimą papildė dar vienas XIX a. paminklas - 1863 m. sukilimo tremtinio, Žemaičių vyskupijos kunigo Mato Veito apybraiža apie katalikų misijas Sibire. Jo leidėjai - Veito giminės palikuonys Sofija Veitaitė–Gedminienė, Brutenis ir Romas Veitai ir jų šeimos, sudarytojas - Žemaitijos istorijai skirto tęstinio leidinio Žemaičių praeitis iniciatorius ir leidėjas, Žemaitijos patriotas istorikas Adomas Butrimas. Leidinys susideda iš išsamaus Įvado, skirto Veito biografijai, jam, kaip latvių ir lietuvių religinės raštijos darbininkui (autoriai - Butrimas ir Veitaitė–Gedminienė), lenkiško Veito rankraščio vertimo, papildyto vertėjos Irenos Katilienės komentarais, ir Priedų, kuriuos sudaro 15 iliustracijų ir 13 laiškų. Savo Istorijoje Veitas katalikų misijas Sibire siekė aprašyti nuo ankstyviausiųjų. Rūpinosi gauti autentiškos medžiagos iš Mogiliavo Romos katalikų dvasinės konsistorijos archyvo bei kitokios informacijos apie šaltinius, mokslo veikalus. Tenka apgailestauti, jog buvo atsisakyta Veito Istorijos laiškų publikavimo originalo kalba, pirmiausia atsižvelgiant į populiarų skaitytoją, o ne specialistą. Skelbiant originalus, būtų buvę išsaugoti specifiniai XIX a. šaltiniai, jie būtų tapę prieinami platesnei (ir kitų kalbų) auditorijai, o lietuvių istorikui geriau atsiskleistų teksto niuansai. Leidinio pabaigoje reikėtų asmenvardžių ir vietovardžių rodyklių, taip pat platesnės santraukos rusų kalba, nes Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraiža rusams, ko gero, yra ne mažiau įdomi nei lietuviams ar lenkams.Reikšminiai žodžiai: Lietuviai sibire; Katalikai; Kunigija; Katalikų Bažnyčia, misijos, 1863 m. sukilimas, šaltinių publikacijos, parapijų steigimas.

ENThe manuscript heritage proclaimed by Lithuanian cultural and ecclesiastical figures was supplemented by another 19th-century monument: an outline about the Catholic missions in Siberia by Matas Veitas, an exile of the January Uprising, a priest of the Diocese of Samogitia. It was published by Sofija Veitaitė–Gedminienė, Brutenis and Romas Veitas, the descendants of the Veitas family, and their families. Its compiler is historian Adomas Butrimas, the initiator and publisher of the publication “Žemaičių praeitis” about the history of Samogitia, the patriot of Samogitia. The publication consists of a detailed Introduction, dedicated to Veitas’s biography as a worker of Latvian and Lithuanian religious writing (by Butrimas and Veitaitė–Gedminienė), the translation of Veitas’s Polish manuscript with the comments of translator Irena Katilienė, and Annexes with 15 illustrations and 13 letters. Veitas aimed at describing the Catholic missions in Siberia from the first ones. He tried to obtain authentic material from the Archives of the Roman Catholic Mogilev Consistory and other information about the sources and scientific works. It is a pity that it was decided not to publish Veitas’s “Istorijos laiškai” in the original language, taking into account a popular reader first rather than a specialist. If originals were published, specific 19th-century sources would be preserved, they would be more accessible to a wider audience (speaking other languages), and nuances of the text would be better revealed to Lithuanian historians.The indices of names and locations should be provided at the end of the publication, as well as a wider summary in the Russian language because the history of the Catholic Church in Siberia is probably as interesting to Russians as it is to Lithuanians and Poles.

ISSN:
1392-0502
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3165
Updated:
2018-12-17 11:37:15
Metrics:
Views: 50    Downloads: 4
Export: