The Earth remains : an anthology of contemporary Lithuanian prose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Earth remains: an anthology of contemporary Lithuanian prose
Editors:
Sruoginis, Laima, vertimas, sudarymas [trl, com]
Publication Data:
Vilnius : Tyto alba, 2002.
Pages:
330 p
Keywords:
LT
Antologija; Dalia Grinkevičiūtė; Etninė orientacija; Globalus kontekstas; Icchokas Meras; Laimantas Jonušys; Pereinamasis laikotarpis; Personalinė esė; Trumpa istorinė Lietuvos apžvalga; Šiuolaikinė lietuvių literatūra; Šiuolaikinė lietuvių proza.
EN
A brief historical overview of Lithuania; Anthology; Contempoprary Lithuanian literature; Contemporary Lithuanian prose; Dalia Grinkevičiūtė; Ethnic orientation; Global context; Icchokas Meras; Laimantas Jonušys; Personal essay; Transition period.
Summary / Abstract:

LTAntologijoje pateikiamos šiuolaikinės lietuvių prozos autorių tekstų ištraukos. Laimanto Jonušio įžanginiame straipsnyje „Užmirštant naminės duonos skonį“ pristatoma šiuolaikinės lietuvių prozos situacija, apžvelgiama jos raida sovietmečiu ir transformacija nepriklausomybės metais. Atspindėti lietuviškos prozos ir tautinės tapatybės pokyčius – vienas antologijos uždavinių. Minimi antologijos autorių R. Gavelio, J. Ivanauskaitės kūriniai, ženklinantys naują lietuvių prozos laikotarpį, kurių pasirodymas, Jonušio teigimu, sovietiniu laikotarpiu būtų buvęs neįsivaizduojamas, pirmiausia dėl cenzūros, antra – tokių patirčių, kurios aprašomos kūriniuose, stokos okupacijos sąlygomis. Pirmieji autoriai, įveikę sovietinę cenzūrą, minimi I. Meras ir S. T. Kondrotas. Straipsnyje įvardinami Lietuvą pasaulio mastu atstovaujantys autoriai – J. Ivanauskaitė, A. Landsbergis, I. Meras, M. Zingeris, R. Gavelis, H. Kunčius, kurių proza skelbiama leidinyje. Likusią antologijos dalį sudaro R. Granausko, S. Šaltenio, D. Grinkevičiūtės, R. Šerelytės, V. Juknaitės, B. Vilimaitės tekstai. Leidinio pradžioje skelbiami knygos sudarytojos Laimos Sruoginis autobiografinis esė ir redaktoriaus bei vertėjo žodžiai, taip pat Laimos Sruoginis parengta Lietuvos istorijos apžvalga. Antologijoje pristatomi skelbiamų tekstų autoriai, glaustai pateikiami pagrindiniai jų biografijos faktai. Leidinį parengė ir tekstus į anglų kalbą išvertė lietuvių kilmės autorė ir vertėja Laima Sruoginis, Sąjūdžio laikotarpiu (1988-1989 m.) gyvenusi ir studijavusi lietuvių literatūrą ir etnografiją Vilniaus Universitete.

ENThe anthology provides extracts from texts by modern Lithuanian prosaic authors. Introductory article by Laimantas Jonušys “Forgetting taste of home-made bread” presents situation in modern Lithuanian prose, reviews its development in the Soviet era and transformation after the independence. Objectives of the anthology include reflection of changes in Lithuanian prose and ethnic identity. The book refers to works by R. Gavelis and J. Ivanauskaitė, authors of anthology, marking new period of Lithuanian prose; the publication according to L. Jonušys would be unimaginable during Soviet era primarily due to censorship and secondly, lack of experiences as described in the works under occupation environment. The first authors to have tackled the Soviet censorship include I. Meras and S. T. Kondrotas. The article refers to authors representing Lithuania on a global scale, incl. J. Ivanauskaitė, A. Landsbergis, I. Meras, M. Zingeris, R. Gavelis, H. Kunčius, with their prose published in the edition. The remaining part of the anthology includes texts by R. Granauskas, S. Šaltenis, D. Grinkevičiūtė, R. Šerelytė, V. Juknaitė, B. Vilimaitė. The book is opened with autobiographic essay by Laima Sruoginis, author of a book, words by the editor and translator as well as review of Lithuanian history prepared by Laima Sruoginis. The anthology presents authors of the texts, includes brief facts of their biographies. The publication was prepared and texts translated into English by Laima Sruoginis, author and translator of Lithuanian origin, who has lived and studied Lithuanian literature and ethnography in Vilnius University during the Reform Movement (1988-1989).

ISBN:
9986162580
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31460
Updated:
2013-04-28 22:23:46
Metrics:
Views: 62
Export: