Vytautas Kavolis ir feminizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytautas Kavolis ir feminizmas
Alternative Title:
Vytautas Kavolis and Feminism
In the Journal:
Colloquia. 2005, 15, p. 111-124. Vytautas Kavolis: Humanistica vs liberalia
Summary / Abstract:

LTKavolio ir feminizmo santykis straipsnyje analizuojamas aptariant abipusius ryšius: kiek, kaip Kavolis pasinaudojo feminizmo teorijos ir įvairių feminizmo sukurtų disciplinų laimėjimais ir ką jis davė lietuviškam feminizmui. Daroma prielaida, jog bent minimaliai teoriškai simpatizuoti moterų sąjūdžiui Kavolis turėjo kaip liberalas. Kavolio knyga „Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje” pasirodė 1993-iųjų pradžioje. Prie Kavolio nuopelnų feministinei minčiai reikėtų priskirti jo paskaitų ciklą „Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje“ – jo žodis buvo argumentas Lietuvos humanitarinei visuomenei, kad feminizmas yra rimta, verta dėmesio sritis. Kavolis savo autoritetu padėjo įsitvirtinti lyčių studijoms Lietuvoje. A. Sverdiolo straipsnis knygoje „Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje“, pavadintas „Figūros balsas“, atspindi feminizmo padėtį tuometinėje Lietuvoje, o Kavolis pristatomas kaip autoritetinga figūra. Reziumuodama Kavolio reikšmę lietuviškam feminizmui, autorė pabrėžia naujus Kavolio palikimo akcentus. Kavolis domėjosi lyčių santykių kultūrine raiška, tai jį suartino su feminizmu, ypač moterų kultūros ieškančiu jo sparnu. Jis buvo susipažinęs su svarbiausiais akademinio feminizmo veikalais, jais rėmėsi. „Metmenyse“ suteikė tribūną feminizmo apmąstymams išeivijoje. Savo autoritetu padėjo įsitvirtinti lyčių studijoms Lietuvoje. Dažnai remdamasis ne tik grožinės literatūros, bet ir dokumentiniais tekstais, palengvino kelią feministinei kritikai, kuri dažnai linkusi atsigręžti į marginaliniais laikytus tekstus – dienoraščius, laiškus – svarbią moterų raštijos dalį.Reikšminiai žodžiai: Feminizmas; Lyties kategorija; Moters problema kultūroje.

ENThis article analyzes relations between Kavolis and feminism, by examining mutual connections: to what extent and how Kavolis used feminism theory and achievements of various disciplines created by feminism and how he contributed to Lithuanian feminism. An assumption is made that, as a liberal Kavolius should have at least theoretically nominally sympathized with the movement of women. Kavolis’ book Women and Men in Lithuanian Culture was published at the beginning of 1993. We should attribute a cycle of Kavolis’ lectures Women and Men in Lithuanian Culture to his contribution to feminist thought. His word was an argument to the Lithuanian humanitarian community that feminism was a serious area worth attention. Kavolis’ authority helped to anchor gender studies in Lithuania. A. Sverdiolis’ article in the book Women and Men in Lithuanian Culture, called The Voice of a Figure, reflects on the situation of feminism in Lithuania during that period of time, and Kavolis is presented as an authoritative figure. The author reviews Kavolis’ significance to Lithuanian feminism and stresses new accents of Kavolis’ heritage. Kavolis was interested in cultural expression of gender relations; this brought him closer to feminism. He had knowledge of the most important academic works of feminism and referred to them. In Metmenys he gave a tribune to the exiled feminism contemplations. His authority helped to establish gender studies in Lithuania. He often referred not only to literature, but also to document texts – this contributed to feminist criticism, which often tends to turn to the texts considered as marginal, such as diaries and letters – as an important part of women’s writing.

ISBN:
9955698098
ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3138
Updated:
2018-12-17 11:37:13
Metrics:
Views: 60    Downloads: 31
Export: