Retorika Kražių kolegijos teatre

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Retorika Kražių kolegijos teatre
Alternative Title:
Rhetoric in the Theatre of Kražiai College
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2005, t. 36, p. 43-46. Kražiai amžių sandūroje
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Retorika / Rhetoric.
Summary / Abstract:

LTBarokiniai XVII-XVIII a. Kražiai nebuvo provincija kultūros prasme. Tai rodo bajorų seimeliai, čia vykstantys nuo XVI a. vidurio, turtinga dvarų kultūra, jėzuitų kolegija, glaudus ryšys su Vilniaus universitetu, aktyvi bažnyčios ir vienuolyno, Kražių brolijos, rengusios kolektyvines pamaldas, susirinkimus, veikla. Tą kultūrą, kuri čia skleidėsi baroko laikotarpiu, galime vadinti retorine kultūra. Retorika buvo jungtis, kuri šiam Lietuvos kampui teikė europinės kultūros pradmenis. „Retorinė kultūra“ – tai pavyzdžio, imitacijos, jau esančių formų taikymo kultūra, besiorientuojanti į išvystytą topiką – temas, šaltinius, savas sunormintas raiškos formas. Aptariamu laikotarpiu retorika itin veikė įvairias bendruomenės viešojo gyvenimo sferas. Tokios kultūros skaidą regime ir Kražių kolegijos teatro veikloje – jis aprėpė Kražių kultūrinio židinio gyvenimą, įtraukė įvairių sluoksnių žmonės. Todėl taikantis prie publikos, čia buvo vaidinama ir lenkiškai, ne tik lotyniškai. Retorikos siekis įtikinti, paveikti žodžiu sieja ją su plačiu socialiniu kontekstu. Drama jėzuitų kolegijose buvo svarbi daugeliu prasmių: vaidinimai teikė galimybę neturtingiems studentams gauti lėšų iš dosnių rėmėjų, kėlė mokytojų ir mokinių prestižą, mokė lotynų kalbos, išreiškė teigtinas dorybes. Kražių kolegijos teatrinis gyvenimas atspindi bendrąsias baroko epochos, kuriai būdinga tradicinė retoriškumo samprata, tendencijas. Taisyklių kultūra pagrįsta šio teatro drama teigė tiek religines, tiek pasaulietines vertybes. Įvairūs teatralizacijos žanrai rėmėsi retorine žinojimo, žodžio, moralės sistema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Retorika; Teatras; Kražiai.

ENIn the 17th-18th centuries, Kražiai was not a province in terms of culture. This is indicated by the local assemblies that were taking place in Kražiai since the middle of the 16th century, the rich culture of estates, the Jesuit college, the close relation with Vilnius University, as well as the active work of the church, the monastery and Kražiai confraternity that organised collective prayers and meetings. The culture that spread here during the baroque period may be called the rhetoric culture. Rhetoric was the link that laid the foundations of European culture in this corner of Lithuania. The “rhetoric culture” is the culture of illustration, imitation and the application of already existing forms, oriented towards advanced topics, themes, sources and standardised means of expression. During the period under discussion, rhetoric had a particularly significant influence on various areas of the community’s public life. The spread of this type of culture is also visible in the activities of Kražiai college theatre, which was one of the sources of cultural life in Kražiai and included people from various social strata. Therefore, in adjustment to the audience, plays were acted in Polish as well, not just in Latin. The aspiration of the rhetoric to persuade and influence by words connects it to the wider social context. Drama was significant in Jesuit colleges in many ways: the plays gave an opportunity to poor students to receive support from generous benefactors, increased the prestige of teachers and students, taught Latin language, and expressed affirmative virtues.

ISSN:
1392-0316
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3128
Updated:
2018-12-17 11:37:12
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: