Mykolas Biržiška ir lietuvių dainologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolas Biržiška ir lietuvių dainologija
Alternative Title:
Mykolas Biržiška and the science of Lithuanian folk songs
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2005, Nr. 2, p. 35-41
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariami Mykolo Biržiškos lietuvių tautosakos tyrinėjimai arba, jo paties terminą pasitelkus, lietuvių dainologija. 1916-1925 m. M. Biržiška parašė ir išleido šešias šios tematikos knygeles, taip pat nuolatos rūpinosi tautosakos kaupimo, publikavimo, sklaidos reikalais (parengė antrąjį L. Rėos dainų rinkinio leidimą, tvarkė Lietuvių mokslo draugijos archyvą, dėstė lietuvių tautosakos kursus Vytauto Didžiojo universitete ir kt.) Šiam tyrimui pasitelkiamas istorinis aprašomasis metodas, siekiama atskleisti Mykolo Biržiškos mokslinės minties raidą, įvertinti jo įnašą į lietuvių folkloristiką, įvardyti jo pasekėjus bei aktualizuoti jau 1925 m. Balio Sruogos „Dainų poetikos etiuduose“ užsimezgusią teorinę polemiką. Dainologija – tik viena iš įvairiapusės M. Biržiškos veiklos sričių, artimai susijusi su senosios lietuvių raštijos tyrinėjimais. Pirmosios ir paskutinės M. Biržiškos knygelės apie dainas yra taikomosios paskirties, jos pradeda mokyklinių tautosakos vadovėlių istoriją, Originaliosios M. Biržiškos lietuvių dainų studijos kloja pamatus lietuvių folkloristikai, dalis jo pastebėjimų išlieka aktualūs, teikia impulsų ir amžiaus pabaigos dainalogijai. Jau trečiojo dešimtmečio viduryje B. Sruogos dainų poetikos tyrinėjimai pradeda naują lietuvių folkloristikos etapą – išryškėja skirtingų kūrėjų kartų, skirtingų teorinių nuostatų sankirtos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Folkloristikos mokslas; Lietuvių liaudies dainos; Mykolas Biržiška; The science of folklore; Lithuanian songs.

ENThe researches of Lithuanian folklore of Mykolas Biržiška, or in his words, Lithuanian study of songs, are discussed in this article. In 1916 – 1925 Biržiška wrote and published six books on this topic. He also took care of matters of folklore collecting, publication and spread (prepared the second edition of L. Rėza songbook, managed the archive of Lithuanian Academic Association, lectured Lithuanian folklore in Vytautas Magnus University, etc.). The historic descriptive method is used for this research. It is being tried to reveal the development of the scientific ideas of Mykolas Biržiška, to evaluate his contribution to Lithuanian folklore, to name his followers and to bring up-to-date the theoretical polemic, which began in 1925 in Balys Sruoga work “In the etudes of poetics of songs”. Study of songs is one of the diverse activities carried out by of M. Biržiška. It is closely related with the researches of the ancient Lithuanian writings. The initial and the last books of M. Biržiška about songs are of applicable purpose. Those books are the beginning of the history of school textbooks of folklore. The original M. Biržiška studies of Lithuanian songs are the basis of Lithuanian folklore. The part of his remarks remains relevant, provides impulses for studding songs. The researches of song poetics of Balys Sruoga start the new stage of Lithuanian folklore in the middle 1920s.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3120
Updated:
2018-12-17 11:37:10
Metrics:
Views: 29    Downloads: 12
Export: