Swoistość systemu prawno-ustrojowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV-XVI wieku

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Swoistość systemu prawno-ustrojowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV-XVI wieku
Alternative Title:
Peculiarities of the Legal System in the Grand Duchy of Lithuania in the 15th and 16th Centuries
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teisinės sistemos savitumus, o būtent – kas skyrė Lietuvą nuo Vidurio Rytų Europos valstybių Čekijos, Lenkijos ir Vengrijos. Nagrinėjamas 1392 – 1569 m. laikotarpis. Straipsnyje pristatoma valstybinės santvarkos raida ir jos svarbiausi bruožai. Nagrinėjama kaip personalinė unija su Lenkija įtakojo sosto paveldėjimo tvarkos susiklostimą. Apžvelgiamas parlamentarizmo formavimasis ir politinės tautos susidarymas – nuo nereguliariai XV a. besirinkusių seimų, daugiausia tarnavusių valdovo interesams, iki kiekvieno naujo valdovo pareigos privilegija patvirtinti bajorijos teises, kas iš esmės buvo visuomenės sutartis su politine tauta. Luominės ir politinės struktūros kaita XVI a. pirmojoje pusėje paspartino teisės kodifikavimo procesą. Parengdama Lietuvos statutus (1529, 1566, 1588 m.) Lietuvos didžioji kunigaikštystė aplenkė visas Vidurio Rytų Europos valstybes.

ENThe article focuses on the peculiarities of the legal system within the Grand Duchy of Lithuania, namely, on what distinguished Lithuania from the following states of the Central and Eastern Europe: the Czech state, Poland, and Hungary. The examined period stretches from 1392 to 1569. The article describes the evolution of the state order and its major characteristics. The question of how the personal union with Poland influenced the question of the throne inheritance is analyzed. The formation of parliamentarism and the creation of the political nation are surveyed: from the irregular assemblies of the Seimas, serving mostly the interests of a ruler, to the obligation of each new ruler to ratify by privilege the rights of the nobility, which was, in essence, the society‘s contract with the political nations. Changes in the hierarchical and political structure in the first half of the 16th c. accelerated the process of law codification. By preparing the Lithuanian statutes (in 1529, 1566, 1588), the Grand Duchy of Lithuania got ahead of all the Central and Eastern European states.

ISBN:
8388385607
Subject:
Related Publications:
Уявлення про верховну владу в білорусько-литовських літописах крізь призму титулатури правителя / О. Ящук. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Iсторія 2017, 4 (135), p. 76-80.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3106
Updated:
2021-02-21 15:06:03
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: