Ištęstinių studijų kokybės analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ištęstinių studijų kokybės analizė
Keywords:
LT
Analizė; Ištestinės studijos; Ištęstinės studijos; Kokybė; Kvalifikacija; Praktikų vertinimas; Profesinė praktika; Studijų kokybė; Studijų programa; Suaugusiųjų mokymas; Taikomieji moksliniai tyrimai.
EN
Adult education; Analysis; Applied science investigation; Assessment practice; Continued study; Ful-time studies; Profession practice; Program of the study; Qualification; Quality; Quality of study; Quality of the study; Study program.
Summary / Abstract:

LTRyškiausias pastarųjų metų Lietuvos švietimo reformos ir aukštojo mokslo kaitos požymis – spartus studijų vystymasis kolegijose, teikiančiose aukštąjį koleginį išsilavinimą. Straipsnio tyrimo tikslas – išanalizuoti Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto ištęstinių studijų kokybės būklę ir teoriškai bei empiriškai pagrindžiant nustatyti svarbiausias studijų kokybės problemas. Atlikus analizę, galima teigti, kad sudėtinga prognozuoti studijas ir studijų organizavimo procesus, kuriuos įtakoja dažnai besikečiantys politiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai (nepalanki demografinė situacija, menka darbdavių parama ir kt.). Absolventų nuomonės tyrimu nustatytas poreikis daryti studijas įdomesnes ir patrauklesnes. Todėl privalu peržiūrėti ir atnaujinti studijų turinį, tobulinti dėstymo metodiką, reikalauti iš dėstytojų aktyvesnės veiklos siekiant sudominti besimokančius studijomis. Įvairių informacijos šaltinių analizė parodė, kad ypatingą dėmesį reikia skirtį bendrųjų gebėjimų ugdymui. Svarbiausi iš jų yra šie: asmeninės kompetencijos (pasitikėjimas savimi ir savarankiškumas, iniciatyva ir lankstumas, pasirengimas rezultatyviam darbui ir kaitai), pilietinė atsakomybė, socialiniai-bendravimo gebėjimai, tarpkultūrinės kompetencijos, planavimo ir įvairių darbo metodų taikymo kompetencijos, ekonomikos žinios ir gebėjimai. Absolventų nuomonės tyrimu nustatyta, kad fakulteto administracijai kartu su darbdaviais kuo skubiau reikia spręsti problemas, susijusias su profesinės veiklos praktikų atlikimo vietos parinkimu.

ENThe most striking feature of the Lithuanian education reform and the change of higher education is rapid development of studies in colleges which provide higher college education. An aim of the article is to make an analysis of the quality of part-time studies in the Faculty of Electronics and Informatics of Vilniaus kolegija and determine the most important issues regarding the quality of studies by giving theoretical and empirical reasons to it. After the analysis, it may be stated that it is hard to make a future prognosis for studies and their organisation process which are influenced by frequently changing political, economic and social factors (unfavourable demographic situation, miserable support from employers, etc.). The research of graduates' opinions revealed a need to make studies more interesting and attractive. Therefore, it is obligatory to make a review, renew the curriculum and improve teaching methodology. It requires for more active participation of teachers in order to catch students' interest. An analysis of various information sources revealed that special attention should be paid to the training of general skills. The most important are the following: personal competencies (self-confidence and independence, initiative and flexibility, preparation for a result oriented work and changes), civil responsibility, social and communication skills, intercultural competencies, competences of planning and application of different working methods, economic knowledge and skills. The research of graduates' opinions revealed that the Faculty's administration together with employers should start solving the problems related to the performance of professional practices as soon as possible.

Related Publications:
Neuniversitetinių studijų programų kokybės vertinimo teorinis ir empirinis pagrindimas : disertacija / Gintautė Žibėnienė. Vilnius, 2005. 233 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30945
Updated:
2014-03-10 15:49:46
Metrics:
Views: 11
Export: