Коммуникативное сознание жителей Литвы как отражение социокультурной интерфреннций

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Коммуникативное сознание жителей Литвы как отражение социокультурной интерфреннций
Alternative Title:
Communicative consciousness of Lithuanian population – the reflection of socio-cultural interference
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas komunikacinis Lietuvos gyventojų dabarties suvokimas, susijęs su vadinamuoju „rusiškuoju komponentu“. Šio fenomeno bruožai – su Rusija susijusios refleksijos ir interpretacijos sąlygoja lietuvių sociumo komunikacinio elgesio specifiką europinių kaimynių rate. Straipsnyje autorė pavyzdžiais siekia parodyti, jog kaip bebūtų keista, rusiškos komunikacinės įtakos daugėja, ir stengiasi šią situaciją paaiškinti. Remtasi masinės informacijos priemonėmis: lietuviškais laikraščiais, televizijų programomis, radiju. Įrodymai: spontaniškai panaudojami rusiški posakiai, išsireiškimai ir anekdotai vedėjų ir politikų šnekamojoje kalboje, makaroninis kalbų maišymas, net rusiško žargono (o ne angliško) vartojimas dubliuojant amerikietiškus filmus. O literatūros ir kino filmų, atlikėjų populiarumas rodo, kad rusiškas masinės kultūros standartas Lietuvoje yra artimesnis nei europietiškas (šią dramatišką situaciją galima apibūdinti: „Tarp Rytų ir Vakarų“). Šiuo atveju labiausiai tinka interferencijos terminas, lingvistine prasme reiškiantis kalbinių sistemų persipynimą dvikalbystės sąlygomis.Reikšminiai žodžiai: Sociokultūrinė interferencija; Komunikacija; Sociocultural interference; Communication.

ENThe article researches communicative perceptions among contemporary Lithuanian inhabitants, connected to so-called “Russian component”. The features of this phenomenon: reflections and interpretations, connected to Russia, condition specific features of Lithuanian society’s communicative behavior in the circle of European neighbors. The author provides in the article examples meant to convey that, paradoxically enough, Russian communicative influence grows stronger and aims to explain such trend. The author relies on mass media: Lithuanian newspapers, TV programs, radio. Proofs: one observes instances of spontaneously used Russian idioms, expressions, and jokes in a spoken language of anchormen and politicians, spaghetti mixing of languages, even use of Russian (not English) slang in dubbing of American films. Meanwhile, the popularity of literature and films, musical performers indicates that Russian mass culture standard is closer to Lithuania than the European one (this dramatic situation can be characterized as: “Between the East and the West”). In this case, the most appropriate term is interference, which denotes – in its linguistic meaning – interconnection of linguistic systems under the conditions of bilingualism.

ISBN:
9984763595
Related Publications:
Wielojęzyczność polaków litewskich: wtręty obcojęzyczne jako wyznaczniki interferencji kulturowej w środowisku wieloetnicznym / Irena Masojć. Polonistyka bez granic : IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2008 r. T. 2, Glottodydaktyka polonistyczna, współczesny język polski, językowy obraz świata / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010. P. 351-362.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3094
Updated:
2013-04-28 15:46:39
Metrics:
Views: 16
Export: