Geomorphology in urban archaeology

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Geomorphology in urban archaeology
Alternative Title:
Geomorfologija urbanistinėje archeologijoje
In the Book:
Landscapes - nature and man / editors József Szabó & Regina Morkūnaitė. Vilnius: Lithuanian Institute of Geology and Geography ; Debrecen: University of Debrecen, 2005. P. 111-120
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTReljefą nagrinėjantis mokslas geomorfologija su jo poskyriais morfografija ir morfometrija gali parodyti, kaip žmogus performavo reljefą, įvertinti geodinaminių procesų kitimo mastą, ką savo teoriniuose darbuose parodė rusų geomorfologai. Antropogeninės litogenezės eigoje teritorijose susidaro įvairūs kultūrinių sluoksnių klodai, į kuriuos atsižvelgus, juos eliminavus, galima atkurti priešantropogeninį reljefą. Pažymėtina, kad būtini kompleksiniai tyrimai, kurių svarbus komponentas – reljefo morfometrinių parametrų tyrimas ir inžinerinio-ūkinio vystymosi retrospektyvinė analizė. Straipsnyje, remiantis rusų mokslininkų patirtimi, charakterizuojamos Vilniaus miesto geomorfologinės sąlygos, kurių ypatumai dera su miesto apgyvendinimu. Šiame procese svarbią vietą užima Neries terasos ir jų lokalizacija. Istoriniai, archeologiniai faktai patvirtina, kad Gedimino aikštės bei Arsenalo kiemo paviršius, atitinkantis I-ąją Neries terasą, ir senamiesčio dalis, atitinkanti II-ąją ir III-iąją terasas, yra dirbtinai pakelti. Vilniaus miesto centrinės ir senamiesčio dalies viduramžių (XIV a.) reljefo schemoje, sudarytoje kompiuterinės programos „Surfer“ pagalba bei panaudojus archyvinius duomenis, kuriuose nurodytos gręžinių įžemių altitudės, matomi reljefo pokyčiai. Schema leidžia nustatyti, kokios reljefo formos buvo palankios pirmųjų gyvenviečių atsiradimui. Papildžius duomenis – sudarius detalesnį didesnės Vilniaus dalies viduramžių reljefo žemėlapį, bus galima įvertinti gamtinių sąlygų ekologines prielaidas, kurias, kaip rodo šis darbas, didžiąja dalimi nulėmė reljefas.Reikšminiai žodžiai: Geomorfologija; Vilnius; Paleoreljefas; Geomorphology; Vilnius; Paleorelief.

ENGeomorphology, a science that studies landforms, with its subdivisions of morphography and morphometry can show how the human has reshaped landforms and evaluate the scale of change of geodynamic processes, which Russian geomorphologists have demonstrated in their theoretical works. The process of anthropogenic lithogenesis results in the formation of various cultural layers whose consideration or elimination may allow restoring a pre-anthropogenic landform. It should be noted that integrated studies are necessary, including its important components – the investigation of the landform’s morphometric parameters and retrospective analysis of the engineering and economic development. Based on the experience of Russian scholars, the paper characterises the geomorphological conditions of Vilnius City whose peculiarities are in conformity with the settlement of the city. The Neris terraces and the identification of their location have an important place in this process. Historical and archaeological facts confirm that the surfaces of Gediminas Square and the Arsenal courtyard coinciding with the 1st terrace of the Neris, and the part of the Old Town coinciding with the 2nd and the 3rd terraces were raised by artificial means. The medieval (14th-c.) landform scheme of the central and old part of Vilnius, made using the Surfer software and archival data that show the altitudes of the bores, indicate changes in the landform. The scheme allows identifying the landforms that were favourable to the emergence of the first settlements.

ISBN:
9634728820
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3086
Updated:
2013-04-28 15:46:32
Metrics:
Views: 30
Export: