Teisinis personalizmas: teorija ir metodas : (teisės sugrąžinimo visuomenei ideologija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinis personalizmas: teorija ir metodas: (teisės sugrąžinimo visuomenei ideologija)
Alternative Title:
Legal personalism: theory and method: (the ideology of returning law to the society)
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2011.
Pages:
487 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas. Šiuolaikinės teisės sampratos problema ir ją aktualinančios priežastys — Jurisprudencijos paskirtis - būti tiksliuoju mokslu — Jurisprudencijos specifika ir diskusija dėl jos — Teisinio mąstymo antinomijos — Jurisprudencijos metodologinė charakteristika — Du jurisprudencijos raidos variantai: Pozityvistinis jurisprudencijos variantas; Integraliosios jurisprudencijos variantas — Šiuolaikinio teisės mokslo misija - nuo žmogaus teisių prie socialinio sugyvenimo — Teisinis personalizmas ir jo idėjinės ištakos — Teisė kaip objektyvumo ir subjektyvumo sintezė — Asmens pirmumas kaip metodologinis principas — Aksiominė teisės sampratos versija — Aksiominis metodas, jo poreikis ir metodologinės galimybės — Personalistinės teisės sampratos aksiomatika, arba penkių aksiomų modelis — Teisės tapatybė kaip priešybių vienovė, arba teisė dialektikos požiūriu — Teisės struktūra jos tapsmo požiūriu — Pareiga ir jos misija teisėje — Teisinio personalizmo ontologija — Teisinė logistika, arba kiekybinė teisės interpretacija — Teisinis personalizmas kaip teisingumo grąžinimas į teisę — Teisinis personalizmas kaip teisinio pažinimo metodas — Kai kurios teisinės problemos teisinio personalizmo požiūriu — Išvados — Summary — Literatūra — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pristatoma originali teisės samprata – teisinis personalizmas. Ši samprata kuriama aksiominiu metodu, o pati teisė suvokiama kaip dviejų pagrindinių priešybių – laisvės ir būtinybės, leidimų ir paliepimų, teisių ir pareigų – vienovė. Tai grynai teisinis metodas teisinės sąmonės vientisumui užtikrinti tiek kuriant įstatymus, tiek juos aiškinant ir taikant. Formuluodamas praktikoje lengvai atpažįstamą elgesio standartą, teisinis personalizmas kartu kuria ir prielaidas išlaisvinti teisę iš teisininkų monopolio, platesniu mastu grąžinti teisę visuomenei, kad jos nariai bent bendrosios teisės sampratos lygmeniu įgytų kriterijų daugiau ar mažiau patikimai orientuotis teisinio reguliavimo reikalingose situacijose, vertinti teisės požiūriu tiek savo, tiek ir kitų (taip pat įstatymų leidėjo ir teismo) elgesį.Reikšminiai žodžiai: Teisės samprata; Jurisprudencijos mokslas; Teisinis personalizmas; Teisingumas; Concept of law; The science of jurisprudence; Legal personalism; Justice.

ENThe monograph presents an original concept of law – legal personalism. This concept is created by means of an axiomatic method, and the law is perceived as the unity of the main opposites – freedom and necessity, permissions and orders, rights and obligations. This is a legal method aimed at ensuring the unity of the legal consciousness when developing laws as well as when interpreting and applying them. When formulating the behavioural standard easily recognisable in practice, legal personalism also creates preconditions for the liberation of law from lawyers’ monopoly, return of law to society, so that its members receive criteria for activities in situations requiring legal regulation.

ISBN:
9789955616665
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30856
Updated:
2021-02-09 21:11:05
Metrics:
Views: 169
Export: