Simbolių, meno formų bei motyvų difuzija ir akultūracija (R. Wittkowerio, J. Baltrušaičio, H. Tanaka menotyriniuose tekstuose)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simbolių, meno formų bei motyvų difuzija ir akultūracija (R. Wittkowerio, J. Baltrušaičio, H. Tanaka menotyriniuose tekstuose)
Alternative Title:
Diffusion and acculturation of symbols, art forms and motifs (in art criticism of R. Wittkower, J. Baltrušaitis and H. Tanaka)
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2005, t. 12, p. 502-518
Summary / Abstract:

LTPagrindinis straipsnio tikslas - aptarti lyginamosioms studijoms itin svarbias difuzijos ar akultūracijos sąvokas, apibrėžti jų vartojimo lauką XX a. menotyroje. Autorė, remdamasi kai kuriais menotyriniais R. Wittkowerio, J. Baltrušaičio ir H. Tanaka‘os tekstais, analizuoja menotyroje taikomų difuzinio ir komparatyvistinio metodų naudingumą, menotyrininkų taikomų lyginamosios analizės strategijų, prieigų ir metodų koregavimo galimybes. Lyginant meno skolinių difuzijos ir akultūrizacijos problemų tyrinėjimus jų tekstuose, akivaizdu, kad šiuos menotyrininkus vienija atida detalei, nuo kurios einama visumos link. Jų meninio simbolio, motyvo ar meno formos tyrinėjimai parodo, kad difuzijos metodas yra per siauras, detaliau nagrinėjant meninį elementą, jo integraciją skirtingose kultūrose. Todėl tyrinėjimo eigoje aptariamiems autoriams nuolatos tenka remtis kitomis dabartinėmis humanistikos sritimis: civilizacijos istorija, komparatyvistine kultūrologija, socialine psichologija, istorine antropologija, archeologija, estetika, religijotyra, mitologijos studijomis ir pan. Šių mokslininkų konkrečių meno formų ir simbolių tyrinėjimai įrodo, kad akultūracijos procese labai svarbi svetimo elemento priėmimo fazė.Reikšminiai žodžiai: Komparatyvistinė menotyra; Simboliai; Formų ir motyvų difuzijos teorijos; Akultūracija; Comparative art studies; Symbols; Forms' and motifs' diffusion theory; Acculturation.

ENThe main goal of the article is to discuss the concepts of diffusion and acculturation that are critical for comparative studies, to define the field of their use in XX c. art studies. The author – relies on some of the texts written by art researchers R. Wittkower, J. Baltrušaitis, and H. Tanaka – to analyze the benefits of diffusion and comparative methods applied in art research, comparative analysis strategies, approaches, applied by artists, and possibilities of revising these methods. From the comparison of inquiries on diffusion and acculturation of art loans in their texts, it is obvious that these art researchers are united by their attention to detail, a point, where their journey towards the overall understanding begins. Their research on artistic symbols, motives, or art forms demonstrates that the diffusion method is too narrow when an artistic element, its integration in different cultures is examined in detail. For this reason, the above-mentioned authors, discussed in the research, are compelled to rely on other areas of contemporary humanistic studies: the history of civilization, comparative cultural studies, social psychology, historical anthropology, archeology, aesthetics, religious studies, mythological studies and so on. Inquiry into specific art forms and symbols, conducted by these researchers, proves that, in the process of acculturation, the stage of accepting foreign element is very important.

ISBN:
9986638682
ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Lietuvininkių tekstilinių krepšelių ornamentų motyvų prototipai ir kaita / Elene Matulionienė. Tautosakos darbai 2019, 57, p. 127-153.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3085
Updated:
2023-11-03 18:17:02
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: