Использование интернетных ресурсов в развитии коммуникативной компетенции

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Использование интернетных ресурсов в развитии коммуникативной компетенции
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniame gyvenimo yra būtinos žinios apie modernias technologijas. Internetas keičia visą visuomeninį gyvenimą. Mokytojai internetą naudoja asmeniniam susirašinėjimui, pasikeitimui informacija, kontaktų palaikymui, kalbos įgūdžių vystymui, darbui projektuose, tačiau retai jį pritaiko kaip mokymo resursų šaltinį ar mokymo priemonę. Norint naudotis internetu, reikia turėti išvystytus lingvistinius, sociolingvistinius ir pragmatinius gebėjimus, kurie kartu sudaro komunikacijos kompetenciją. Straipsnio tikslas yra pristatyti internetinius resursus kaip mokymo medžiagos šaltinį ir aprašyti jų panaudojimo pamokoje galimybes. Keliami tokie uždaviniai: a) pateikti bendrus pastebėjimus apie interneto naudojimą rusų kalbos pamokose; b) pasiūlyti keletą darbo metodų, kaip galima panaudoti internetinius resursus klasėje. Straipsnyje aprašoma internetinių resursų sąvoka, medžiagos paieškos galimybės, pateikiamos galimos užduotys studentams. Nurodoma, kad dirbdami su internetine medžiaga, mokytojai turėtų kelti tokius uždavinius: nusistatyti aiškų tikslą, vystyti besimokančiųjų komunikacines kompetencijas, skatinti kritinę internetinės medžiagos analizę, kūrybišką užduočių atlikimą, vystyti analitinį mąstymą ir gebėjimą atsirinkti svarbiausią informaciją, formuoti virtualų mokinių identitetą. Straipsnyje pristatomi įvairūs galimi darbo klasėje metodai. Nurodoma, kad norint panaudoti internetą mokant rusų kalbos reikia tam tikrų įgūdžių, kuriuos mokytojai gali įgyti tik patys eksperimentuodami. Pabaigoje aptariami galimi darbo sunkumai bei pabrėžiama kūrybinio požiūrio į mokymą svarba.

ENThe modern way of life requires knowledge of modern technologies. The Internet is changing the entire social life. Teachers use the Internet for personal correspondence, exchange of information, keeping contacts, development of language skills and working in projects, however the Internet is still not quite frequently applied as a source of training resources or an educational tool. In order to be able to use the Internet, one must have well-developed linguistic, socio-linguistic and pragmatic abilities, which form the communication competence. The article aims at presenting Internet resources as a source of educational materials and describing the possibilities of use of Internet resources during lessons. The following tasks are raised: a) to provide general comments on the use of the Internet during Russian language lessons; b) to suggest several working methods for use of Internet resources in the classroom. The article describes the concept of Internet resources, the possibilities of searching for materials and provides possible tasks for students. The article also states that, when working with the Internet materials, teachers should raise the following tasks: set a clear target, develop communication competences of the learners, encourage critical analysis of the Internet materials and creative approach to tasks, develop analytical thinking and the ability to choose the most important information, as well as to form the virtual identity of the students. The article presents different potential methods of working in the classroom and states that in order to use the Internet for teaching of the Russian language one must have certain skills, which can be acquired by teachers only by experimenting. At the end of the article the potential difficulties of working are discussed and the importance of a creative approach towards teaching is emphasized.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3070
Updated:
2013-04-28 15:46:21
Metrics:
Views: 6
Export: