Žmogus - pasaulis - Dievas : filosofiniai Izidoriaus Tamošaičio svarstymai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogus - pasaulis - Dievas: filosofiniai Izidoriaus Tamošaičio svarstymai
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos kunigo, filosofo, tautininkų ideologo Izidoriaus Tamošaičio (1889-1943) biografija, jo kūrybinis kelias, filosofiniai svarstymai, socialinė koncepcija ir etika, parodant A. Tamošaitį kaip lietuvių katalikiškosios filosofijos antropologinės ir fenomenologinės krypties šalininką. Pažymima, kad filosofinis I. Tamošaičio palikimas nėra gausus, tai daugiausia straipsniai, išspausdinti to meto filosofinėje ir kultūrinėje spaudoje. Atskleidžiama fenomenologinės krypties įtaka I. Tamošaičio pažiūroms, plačiausiai sustojant ties M. Schelerio vertybių filosofija. Autorė pažymi, kad svarbiausia I. Tamošaičio filosofinių svarstymų tema buvo žmogaus, jo socialinės ir kultūrinės būties problema. Teigiama, kad tomistinę žmogaus koncepciją I. Tamošaitis stengėsi modernizuoti daugiausia remdamasis M. Schelerio idėjomis, o plėtodamas savo socialinę koncepciją, iš esmės vadovavosi organicizmo principu. Aptardama socialines ir politines I. Tamošaičio idėjas, autorė pažymi, kad I. Tamošaitis, kaip ir kiti tautininkai, puoselėjo autoritarinės santvarkos idealą. Atskleidžiamas kritinis I. Tamošaičio požiūris į fašizmą ir nacionalsocializmą. Daroma išvada, kad bendrame lietuvių katalikiškosios filosofijos fone filosofiniai I.Tamošaičio svarstymai ryškiai išsiskiria antropologiniu pobūdžiu , o jo socialinės tematikos raštai leidžia gana aiškiai įsivaizduoti kelią, kuriuo plėtojosi viena iš tarpukario Lietuvos socialinės filosofijos krypčių - universalistinė visuomenės koncepcija.

ENThe article discusses the biography of a Lithuanian priest, philosopher and national ideologist I. Tamošaitis (1889–1943), his creative path, philosophical contemplations, social concepts and ethics, thus depicting him as a follower of the anthropological and phenomenological direction in the Lithuanian Catholic philosophy. The author notes that I. Tamošaitis legacy is not vast. It includes articles published in the then philosophical and cultural press. The impact of the phenomenological direction on I. Tamošaitis’ attitudes, especially on his philosophy of values, is revealed. The author notes that I. Tamošaitis’ philosophical contemplations were mostly focused on man and the problem of his social and cultural existence. It is claimed in the article that I.Tamošaitis tried to modernise the thomistic concept of man mostly based on M. Scheler ideas, and when developing its social concept, he followed the principle of organicism. When discussing I. Tamošaitis’s social and political ideas, the author notes that he, like other nationalists, fostered the ideas of an authoritarian regime. I. Tamošatitis’ critical attitudes towards fascism and national socialism are revealed. The author concludes that I. Tamošaitis’ contemplations stand out on the general background of the Lithuanian Catholic philosophy, and his writings on social topics provide a rather clear picture of the development of one of the directions of the Lithuanian interwar social philosophy.

Related Publications:
Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje (tarpukario ir pokario laikotarpis) : disertacija / Algimantas Jankauskas. Vilnius, 1994. 107 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30637
Updated:
2016-07-23 21:28:10
Metrics:
Views: 55
Export: