Didactic tools for mother tongue training : integrated training potential

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Didactic tools for mother tongue training: integrated training potential
Alternative Title:
Gimtosios kalbos ugdymo didaktika: integruoto mokymo galimybės
In the Book:
Bildungsreform als Lebensreform. Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 283-293. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 13)
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠiandienos aukštajai mokyklai būtina formuoti ne tik žinių, bet ir įvairių gebėjimų sistemą. Edukologai akcentuoja, kad studijų programų didaktiniai tikslai turi būti orientuoti ne tik į fundamentaliųjų ir taikomųjų žinių teikimą, bet ir veiklos, metodų taikymą bei problemų sprendimo mokymą. Vienas svarbesnių mokytojų rengimo trūkumų, įvardijamų pedagogų rengimo koncepcijos projekte, praktinių įgūdžių stoka ir nesugebėjimas taikyti žinių praktiškai. Mokytojo profesinė kompetencija remiasi jo turimomis dalyko ir didaktikos žiniomis. Pedagoginėje literatūroje dažniausiai skiriamos šios mokytojams svarbios žinių kategorijos: turinio žinios, pedagoginės žinios, žinios apie mokinius ir jų savybes; bendrosios pedagogikos žinios, su mokymu susijusių aplinkybių išmanymas, mokymo programos išmanymas, ugdymo galutinių tikslų, paskirties bei vertybių ir jų filosofinio bei istorinio pagrįstumo supratimas. Gimtosios kalbos ugdymo didaktika, aukštosios mokyklos disciplina, nagrinėja, kokie mokymo principai ir didaktinės nuostatos tai padeda įgyvendinti ugdymo turinį. Lietuvių kalbos didaktika, siekdama, kad studentai išmanytų lietuvių kalbos, kaip mokomojo dalyko, mokymo(si) procesą ir suprastų, kaip žmogus mokosi gimtosios kalbos, remiasi ir bendrojo lavinimo mokyklos programomis. Viena svarbiausių lietuvių kalbos, kaip mokomojo dalyko vidurinėje mokykloje, nuostatų – integracinė (13). Todėl kalbos ugdymo didaktika, kaip viena svarbiausių disciplinų rengiant mokytojus, turėtų pateikti studentams integruoto kalbos mokymo modelį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymo principai; Didaktikos būdai; Integracija; Mokymo modeliai; Didactics of the subject; Principles of teaching; Didactic approaches; Integration; Models of teaching.

ENToday’s higher education establishments must form not only knowledge, but also various skills systems. Educational experts emphasize that didactic goals of study programs must be oriented not only towards provisions of fundamental and applied knowledge, but also towards training in the areas of action, application of methods and problem solving. One of the more obvious gaps in training of teachers, named in the draft concept of educational staff training, is lack of practical skills and inability to apply knowledge in practice. Professional qualification of a teacher is based on his knowledge of subject matter and didactics. Most often, educational literature is devoted to these knowledge categories important for teachers: subject knowledge, educational knowledge, knowledge about students and their characters; general educational knowledge, understanding of circumstances related to teaching, understanding of teaching program, ultimate educational goals, objectives and values as well as their philosophical and historical justification. Educational didactic of native language, discipline of higher education examines what teaching principles and didactic provisions assist in implementing these aims in the process of education. Didactics of Lithuanian language seeks to achieve among students understanding of Lithuanian language, as a taught subject, study process and to demonstrate how a person studies native language, also incorporates programs from general education schools.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3057
Updated:
2020-03-05 14:06:06
Metrics:
Views: 27
Export: