Profesijos pasirinkimo racionalumo posovietinėje Lietuvoje psichopedagoginiai ypatumai: pedagogikos ir jūreivystės profesijų pagrindu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesijos pasirinkimo racionalumo posovietinėje Lietuvoje psichopedagoginiai ypatumai: pedagogikos ir jūreivystės profesijų pagrindu: disertacija
Publication Data:
Klaipėda, 1995.
Pages:
138 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 1995. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTProfesijos pasirinkimas nuolatos priklauso prie pačių aktualiausių problemų, nuo kurių tinkamo sprendimo priklauso tiek žmonių asmeninės, tiek visuomeninės gerovės augimas. Darbe siekiama išsiaiškinti, kokie yra posovietinio laikotarpio Lietuvos jaunimo, baigusio bendrojo lavinimo mokyklas, profesijos pasirinkimo naujose sąlygose racionalumo lygiai ir pagrindiniai trūkumai, bei siekiama pasiūlyti pedagogines priemones profesijos pasirinkimui optimizuoti. Disertacijos tikslas - išsiaiškinti, kokia šiuolaikinė profesijos rinkimosi padėtis Lietuvoje ir būdingiausi profesijos pasirinkimo trūkumai. Taikyti tyrimo metodai - apklausa, pokalbis, ekspertų metodas. Tyrime dalyvavo 214 moksleivių, 100 bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų ir virš 50 humanitarinių ir jūreivystės profesijų darbuotojų. Gauti empiriniai duomenys patvirtino iškeltą prielaidą, kad Lietuvos jaunimui trūksta saviorganizacijos mokėjimų ir įgūdžių, reikalingų racionaliam profesijos pasirinkimui. Rezultatų analizė atskleidė, jog dauguma moksleivių nepakankamai pažįsta savo asmenybės ypatybes ir pagrindinius pasirenkamos profesinės veiklos komponentus, darbinės veiklos sąlygas ir kt., tačiau nepagrįstai aukštai vertina savo savybių atitikimą tai profesijai. Išryškėjo bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų psichopedagoginio pasirengimo moksleiviams pažinti ir juos konsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais trūkumai. Disertacijoje pateikiamos psichopedagoginės rekomendacijos moksleiviams, tėvams bei mokyklų profesinio orientavimo, psichologinio konsultavimo, masinės komunikacijos priemonių darbuotojams.

ENThe choice of profession always depends on the most relevant problems, an appropriate resolution of which determines the growth of both personal and social wellbeing. The study aims at identification of the rationality levels and main disadvantages, regarding choice of profession by post-Soviet Lithuanian youth, who graduate from comprehensive schools in the new environment and makes an attempt to offer pedagogical measures for optimization of choice of profession. The aim of the thesis is to identify the existing situation and the most characteristic disadvantages, pertaining to choice of profession in Lithuania. The applied research methods are surveys, interviews, and expertise. The survey covered 214 school students, 100 pedagogues of comprehensive schools and more than 50 employees of humanitarian and maritime professions. The obtained empirical data justified the assumption that Lithuanian youth lacks self-organizational skills, necessary for a rational choice of profession. The analysis of the results revealed that most school students have insufficient knowledge of their personal features and the main components, working environment of the selected occupational activities, etc., however, they view correspondence of their personal features to the profession unsoundly high. The deficiencies of psycho-pedagogical preparedness of pedagogues of comprehensive schools for cognition of school students and provision of consultations on the issues of choice of profession are highlighted. The thesis provides psycho-pedagogical recommendations for school students, parents and employees, engaged in professional orientation at schools, provision of psychological consultations and means of mass communication.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3040
Updated:
2022-02-07 20:09:15
Metrics:
Views: 23
Export: