Primirštieji lietuvių sociologai (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Primirštieji lietuvių sociologai (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia)
Publication Data:
Vilnius : VPU leidykla, 2005.
Pages:
94 p
Series:
Sociologijos ir politikos tyrimai bei studijos
Contents:
Pratarmė — Juozapas Ambraziejus - tautinės savimonės ir saviteigos gaivintojas Vilniaus krašte — J. Ambraziejus - animator of national self-awareness and autosuggestion in Vilnius region (Summary) — Antanas Kaupas: tautinio tapatumo ir socialinės santarvės išsaugojimo įžvalgos — Antanas Kaupas: The foresights of the preservation of national identity and social concord (Summary) — Simanas Šultė: socialinio teisingumo samprata — S. Schulte: conception of social justice (Summary) — Antano Civinsko socialinės pažiūros — Social attitudes of Antanas Civinskas (Summary) — Pirmieji sociologiniai tyrimai Lietuvoje — The first sociological investigations in Lithuania (Summary).
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojama XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių katalikų intelektualų -sociologinės minties puoselėtojų – Juozapo Ambraziejaus (1855-1915), Antano Kaupo (1870-1913), Simono Šultės (1876-1920) ir Antano Civinsko (1876-1913) įžvalgos apie lietuvių visuomenės raidą, atskleidžiama, kokius siekius minėtieji autoriai puoselėjo ir kaip naujų laikų iššūkiai lėmė jų nagrinėjamą problematiką, kokios teorijos turėjo įtakos ir kaip jos buvo integruotos į jų keltas visuomenės raidos analizės sociologines paradigmas. Parodoma, kad aiškindami socialinius reiškinius, jie rėmėsi ne tik popiežių socialinėmis enciklikomis (ypač „Rerum novarum“, 1891), bet ir žymiausių to meto sociologų A.Roso, F.Gidingso, A.M. Weiso, L.Wardo ir kt. darbais. Atskleidžiamos jų pastangos ugdyti tautinę savimonę ir didinti ekonominę saviteigą, kritiškai vertinti socialistų propaguotą idėją apie tobulos socialistinės visuomenės pagal vienintelį teisingą projektą sukūrimą. Taip pat analizuojama katalikų intelektualų pastangomis atlikti pirmieji sociologiniai tyrimai Lietuvoje, kuriais buvo siekiama nustatyti vartotojų kooperatyvų būklę, jų ypatumus ir vaidmenį žadinant žmonių iniciatyvą ir diegiant bendros veiklos solidarumo idėjas. [Iš leidinio]

ENThe monograph provides the analysis of the insights of development of Lithuanian society by Lithuanian Catholic intellectuals and nurturers of sociological ideas of the end of the 19th – beginning of the 20th century – Juozapas Ambraziejus (1855-1915), Antanas Kaupas (1870-1913), Simonas Šultė (1876-1920) and Antanas Civinskas (1876-1913), reveals the strivings of the said authors and the influence of the challenges of the new times on their subjects, the theories that influenced them and the integration of the said theories into the sociological paradigms of the analysis of development of the society, highlighted by the said scholars. The monograph also shows how the said authors, when explaining the social phenomena, based themselves not only by popes’ social encyclicals (especially “Renrum novarum“, 1891) but also by the works of the most well-known sociologists of the period, i. e. A. Ross, F. Giddings, A. M. Weiss, L. Ward, etc.. The monograph reveals their strivings for nurturing of the national self-perception and increasing of economic self-sufficiency and critical views of the ideas on the development of a perfect society according to the one and only correct project, propagated by the socialists. In addition, the monograph analyzes the first sociological studies in Lithuania, performed by the said Catholic intellectuals, aimed at identification of the state of consumers’ cooperatives, their peculiarities and role in awakening of the people’s initiative and implementing the ideas of solidarity of common efforts.

ISBN:
9955200375
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3022
Updated:
2020-09-16 17:08:12
Metrics:
Views: 16
Export: