Возможности выбора источников финансирования бизнеса

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Возможности выбора источников финансирования бизнеса
Keywords:
LT
21 amžius; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamos galimybės, kuriomis naudojasi verslo įmonės, pritraukdamos joms reikalingus finansinius išteklius. Tyrimas apima 2003-2005 m. laikotarpio rezultatus, kai kurie duomenys lyginami su kitomis Baltijos valstybėmis (Latvijos, Estijos). Pateikta informacija apie finansinių paslaugų plėtrą, atlikta kiekybinė lyginamoji analizė. Ankstesniais metais pagrindinis Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (2000 m. – 73 proc.) įmonių finansavimo šaltinis buvo nuosavas kapitalas. Verslui plečiantis didėjo įmonių poreikis kapitalui. Finansų rinkose siūlomi nauji verslo finansavimo būdai didino įmonių galimybes pritraukti papildomus finansinius išteklius. Tiriamuoju laikotarpiu Lietuvos verslo įmonės vertybinių popierių emisiją, kaip būdą kapitalui pritraukti, naudojo mažiausiai. Plečiantis kreditavimo mechanizmams, sparčiai didėjo skolinto kapitalo dalis (nuo 2002 m. iki 2005 m. kreditų vertė padidėjo 60 proc.), nors santykinė jų dalis Lietuvoje liko maža (2004 m. ji sudarė 25,2 proc.BVP, kai tuo tarpu euro zonos šalyse - 169,5 proc., Estijoje - 59,7 proc., Latvijoje – 45,4 proc. BVP). Tuo laikotarpiu vyko sparti lizingo ir faktoringo paslaugų plėtra. 2004 m. lizingo apimtys didėjo – 44 proc., faktoringo – 35,6 proc., ypač didėjo tarptautinio faktoringo paslaugos. Straipsnyje aptarta valstybės paramos SVV sistema ir galimos paramos rūšys bei struktūrinių fondų lėšos, nurodytos jų panaudojimo galimybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Finansavimo šaltiniai; Smulkusis ir vidutinis verslas; Įmonių poreikiai.

ENThe article analyses how business firms raise financial resources. The study covers results from 2003–2005, making some comparisons with the other Baltic countries (Latvia, Estonia). Information about the growth of financial services is provided and a quantitative comparative analysis is done. A few years ago the main source of finance for Lithuania’s small and middle size businesses (in 2000, 73%) was their own capital. As business grew, so did their demand for capital. The new business financing methods being offered in the financial markets increased firms’ chances of attracting extra financial resources. In the period under study, Lithuania’s business firms used stock issues least of all as a means of attracting capital. As credit became more available, the proportion of loan capital increased (from 2002 to 2005 the value of credits increased 60%), although their relative proportion in Lithuania remained small (in 2004 it accounted for 25.2% of GDP, whereas in the euro zone it was 169.5%, in Estonia 59.7% and in Latvia 45.4% of GDP). At that time a rapid expansion of leasing and factoring services was taking place. In 2004 m. leasing turnover expanded by 44% and factoring by 35.6%, with particular growth in international factoring services. The article discusses national support program for small and medium sized business and possible forms of help and structural fund grants and it indicates how these can be-made use of. [From the publication]

ISBN:
9854177548
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3011
Updated:
2019-02-08 19:00:16
Metrics:
Views: 11
Export: