National reports on the implementation of Directive 92

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
National reports on the implementation of Directive 92/85, Directive 96/34 and Directive 86/613: Lithuania
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: worker, labour code, labour protection, pregnant worker, maternity protection, equal opportunities.
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Europos Sąjungos teisė / European Union law; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius nagrinėja Europos Bendrijų direktyvų, kurios yra skirtos moterų apsaugai darbo ir užimtumo bei savarankiško darbo srityje, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą ypatumus. Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas yra tiriami tuo aspektu, kiek jie užtikrina nėščiųjų, neseniai pagimdžiusių moterų, maitinančių motinų teisę į apsaugą nuo neteisėto atleidimo iš darbo, į saugias ir sveikas darbo sąlygas, atostogas vaikui prižiūrėti. Greta materialinės darbo teisės normų, tiriami teisės aktai, kurie užtikrina ir tam tikras socialinio draudimo išmokas. Atsižvelgiant į tai, kad Darbo kodeksas ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai taikomi tik darbuotojams, specialiųjų moterų apsaugos teisės normų taikymo sritis nesutampa su direktyvose nurodyta. Dėl šios priežasties atskirais atvejais reikalingą apsaugą garantuoja tik konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the transfer of the European Community directives concerning women’s protection in the area of labour and employment, as well as self-employment, to the legal system of the Republic of Lithuania. The Labour Code, the Law on the Safety and Health of Employees and the Law on Equal Opportunities of Men and Women are examined with regard to the extent of protection they offer for unlawful dismissal of pregnant and child-rearing women and child-rearing mothers from employment, the safe and healthy conditions of employment, and the child-rearing leave. Apart from the material norms of the labour law, the article examines the legal documents that ensure some social insurance benefits as well. Considering that the Labour Code and the Law on the Equal Opportunities of Men and Women apply only to employees, the area of application of the special legal norms protecting women does not correspond to the one indicated in the directives. Therefore, in some cases the required protection is guaranteed only by the constitutional principle of equal rights.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30
Updated:
2013-04-28 15:12:36
Metrics:
Views: 11
Export: