Analysis of Lithuanian innovation policy priorities in the context of European Union initiatives

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of Lithuanian innovation policy priorities in the context of European Union initiatives
Alternative Title:
Lietuvos inovacijų politikos prioritetų analizė Europos Sąjungos iniciatyvų kontekste
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 212-230
Keywords:
LT
Inovacijų politika; Strateginiai prioritetai ir iniciatyvos; Inovacinė veikla; Inovacijų skatinimas.
EN
Innovation policy; Strategic priorities and initiatives; Innovation activity; Innovation promotion.
Summary / Abstract:

LTInovacijų skatinimas kaip viena iš svarbiausių priemonių pažangiai visuotinės gerovės plėtrai ir stiprioms pozicijoms globalaus konkurencingumo srityje užtikrinti reikalauja kryptingų ir nuolatinių veiksmų viešosios politikos srityje. Tai išryškina aiškių inovacijų politikos prioritetų nustatymo svarbą ir jų įgyvendinimo vertinimo būtinumą. Viena vertus, Lietuva pasižymi į inovacijas orientuotų iniciatyvų gausa viešosios politikos dokumentuose, tačiau kita vertus, inovacinės veiklos Lietuvoje rezultatai iki šiol vis dar nepateisina valdžios lūkesčių, įskaitant siektinus nacionalinius ir tarptautinius rodiklius. Todėl straipsnyje pristatoma remiantis europiniais ir Lietuvos oficialiais strateginiais dokumentais atlikta inovacijų politikos prioritetų ir jų įgyvendinimo rezultatų analizė, siekiant nustatyti pagrindines inovacijoms įtakos turinčias sritis, reikalaujančias ryžtingesnių valdžios veiksmų Lietuvoje. Taip pat straipsnyje susisteminti pagrindiniai Europos inovacijų politikos prioritetai ir iniciatyvos, atlikta Lietuvos ir Europos Sąjungos inovacinės veiklos rezultatų lyginamoji analizė ir Lietuvos inovatyvumo tendencijų kaitos atsižvelgiant į galimybes pasiekti europiniu lygiu užsibrėžtus siektinus rodiklius vertinimas, susistemintas dabartinis Lietuvos inovacijų plėtros strateginis požiūris. [Iš leidinio]

ENInnovation promotion as the one of the most important tools for the progressive development of welfare and the strong positions in the global competitiveness area requires purposeful initiatives and permanent actions from public policy side. This highlights the importance of clear setting of innovation policy priorities and the necessity of their implementation assessment. On the one hand Lithuania has many strategic initiatives regarding to innovation-oriented goals in public policy documents, but on the other hand the results of innovation activity in Lithuania fall short of government expectations till now in regard to both the national and international targets. Therefore the article proposes an analysis of innovation policy priorities and their implementation results on the ground of European and Lithuanian strategic documents in order to indicate the essential areas wherein is the requirement to strengthen the governmental actions in Lithuania. The paper suggests the following: a framework of key strategic priorities and initiatives in EU innovation policy field, a comparison of Lithuanian and EU innovation performance data, an estimation of Lithuanian innovativeness tendencies in respect of possibilities to reach the European targets and the review of current Lithuanian innovation development framework. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29951
Updated:
2018-12-17 13:00:39
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: