Savivaldybių strateginės plėtros planavimas užsienio šalių pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių strateginės plėtros planavimas užsienio šalių pavyzdžiu
Alternative Title:
Strategic development planning of local governments, following the examples of foreign countries
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2011, Nr. 3 (1), p. 59-76
Keywords:
LT
Misija; Plėtros planai; Politika; Politikos; Savivaldos institucijos; Savivaldybės; Strategijos; Tikslai; Tikslas; Vietos valdžia; Vizija.
EN
Development plans; Goals; Local governments; Mission; Policies; Self-government institutions; Strategies; Vision.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleistas savivaldos institucijų veiklos problemiškumas ir erdvinio planavimo samprata, išanalizuoti savivaldybių plėtros planų rengimo pavyzdžiai ir teisinis planavimo reglamentavimas kai kuriose šalyse. Pateiktos Oksfordo, Nova Scotia, Oklendo ir Varšuvos plėtros planų struktūros, išanalizuotas Lietuvos savivaldybių plėtros planų kūrimas taikant Regionų planų rengimo ir atnaujinimo metodiką. Siūloma sudarant Lietuvos savivaldybių plėtros planų rengimo metodiką pasinaudoti Oksfordo vietinio plano 2001–2016 m. struktūra, kuri leistų suderinti Lietuvos savivaldybių plėtros ir veiklos planus. Siūloma atskirai savivaldybėse rengti darnios plėtros strategiją, kuri turėtų būti formuojama ne savivaldos institucijų, o vietinės partnerystės pagrindu. Atskiros analizės sritys darnios bendruomenės strategijoje gali būti skirtingos – jos priklausytų nuo savivaldybės specifikos. Jeigu darnios bendruomenės strategijos Lietuvoje nebus rengiamos, kaip alternatyvus sprendimas siūloma teisės aktuose papildomai numatyti bendruomenės dalyvavimo bei parengtų strateginių dokumentų viešinimo normas. [Iš leidinio]

ENThe article reveals the problematical character of activities of self-government institutions and the concept of spatial planning, analyses examples of preparing municipal development plans and legal regulation of planning in some countries. It presents structures of development plans for Oxford, Nova Scotia, Auckland and Warsaw, analyses the creation of Lithuanian municipal development plans through application of the technique for preparation and update of Regional plans. It proposes, by creating a technique for preparation of Lithuanian municipal development plans, to use the structure of Oxford Local Plan for 2001-2016 which would allow to harmonize Lithuanian municipal development and action plans. A sustainable development strategy which would be formed not by self-government institutions, but on the basis of local partnership, is proposed to be prepared separately in municipalities. Individual areas of the analysis in the sustainable community strategy can be different – they would depend on the specifics of a municipality. If sustainable community strategies are not to be prepared in Lithuania, as an alternative solution, it is proposed to make additional provisions in legal acts for norms regarding participation of the community and publication of prepared strategic documents.

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29690
Updated:
2018-12-17 12:59:55
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: