Implementation of minimal care of children at the local self-government and institutional level

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Implementation of minimal care of children at the local self-government and institutional level
Alternative Title:
Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldos ir instituciniu lygmenimis
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 1, p. 6-11
Keywords:
LT
Nepilnamečių justicija; Vaikas; Vaiko minimali priežiūra.
EN
Child; Juvenile justice; Minimal child care.
Summary / Abstract:

LTĮgyvendinant nepilnamečių justicijos programą, 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas įteisino minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo tvarką vaikui, turinčiam elgesio problemų bei linkusiam nusikalsti. Įstatymas nustato vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros principus, priemones, šių priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, panaikinimo pagrindus ir tvarką, taip pat vaiko vidutinės priežiūros priemonės taikymo vaikų socializacijos centruose nuostatas. Nors už minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą ir koordinavimą dažniausiai atsakomybė tenka mokyklų specialistams, tačiau teikiamos pagalbos priemonės, pagalbos veiksmingumas nacionaliniu lygiu nėra sistemingai analizuojamas. Straipsnyje nagrinėjama prevencinio darbo grupių veikla mokyklose ir savivaldybėse, įgyvendinant vaiko minimalią priežiūrą: pirmojoje straipsnio dalyje pateikiama vaiko minimalios priežiūros samprata ir ją įgyvendinančių institucijų atsakomybės; antrojoje – analizuojami įstatymo įgyvendinimo trikdžiai bei numatomos galimos priemonės efektyvesnei prevencinio darbo grupių savivaldybėse ir mokyklose veiklai. Straipsnyje remiamasi: socialinių tinklų kūrimo koncepcija, iškeliančia socialinių tinklų svarbą kiekvienam ugdymosi proceso dalyviui; sisteminiu požiūriu, kuriuo remiantis asmuo gali vystytis ir tobulėti tik sąveikaudamas su aplinka, esant abipusei priklausomybei ir dermei; ekologiniu modeliu, orientuotu skatinti grupių funkcionavimą, organizacines struktūras, socialinį tinklą bei fizinę aplinką. [Iš leidinio]

ENThe Law on Minimal and Average Care of the Child of the Republic of Lithuania (in effect since 1 January 2008) established the procedure for provision of minimal and average care for the child having behavioural problems and susceptible to crime. The article analyses activities of school and municipal preventive work groups in implementing the minimal care of the child: the first part of the article provides a description of the concept of minimal care of the child and the responsibilities of implementing institutions; the second part analyses obstacles in implementing the law and envisages possible measures of a more effective activity of preventive work groups in municipalities and schools. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29597
Updated:
2018-12-17 12:59:33
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: