Lietuvos nacionalinė kariavimo patirtis "Karo koreliatų" duomenų rinkinyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos nacionalinė kariavimo patirtis "Karo koreliatų" duomenų rinkinyje
Alternative Title:
Lithuanian national war experience in the "Correlates of war" data sets
In the Journal:
Karo archyvas. 2011, 26, p. 321-346, 373-374
Keywords:
LT
20 amžius; Karybos patirtis; Kariuomenė / Army; Karo koreliatai; Karo koreliatų duomenys; Lietuvos kariuomenė.
EN
Correlates of War data; Correlates of War; Lithuanian Army; War experience.
Summary / Abstract:

LT1963 m. Mičigano universiteto politologas J. Davidas Singeris inicijavo kiekybinio karų tyrinėjimo projektą „Karo koreliatai“ (angl. Correlates of War – COW). Šio projekto sumanymas – analizuoti karų priežastis kaupiant duomenis apie visus žmonijos istorijoje po 1816 metų vykusius karus. Sukaupti empiriniai duomenys buvo suvesti į bendrą duomenų bazę, jie iki šiol atnaujinami ir pristatomi išleistose knygose. COW duomenų rinkinys suteikia informacijos ir apie Lietuvos kariautus karus. Straipsnyje aptariama, kaip šiame rinkinyje pristatomi minėti karai, aiškinamasi, ko būtų galima pasimokyti iš COW projekto vykdytojų patirties. To siekiant, gilinamasi į projekto sumanymą, taikomą karų klasifikaciją, jų kodavimą. Paskutinėje COW pagrindu parengtoje knygoje, išleistoje JAV 2010 metais, aptariami keturi Lietuvos kariauti karai – 1830–1831 metų ir 1863–1864 metų sukilimai, 1918–1920 metų Nepriklausomybės karai ir 1944–1953 metų Lietuvos partizaninis karas su Sovietų Sąjunga. Įsigilinus į šių karų aprašymus 2010 metų ir ankstesnių leidimų COW knygose tampa akivaizdu, kad jie ganėtinai kontrastuoja su Lietuvos istoriografijoje įsigalėjusiomis interpretacijomis. Be to, COW duomenų rinkinyje aptinkame daug fragmentiškų ir netikslių duomenų. Projekto vykdytojai negalėjo susipažinti su lietuvių istorikų darbais dėl kalbos barjero ir paties projekto grandiozinio pobūdžio. Tačiau COW duomenų rinkinyje pasitaikantys netikslumai lietuvių istorikams leidžia kelti naujus uždavinius ir klausimus. Tai savo ruožtu skatina susimąstyti ir apie lietuvišką COW projekto versiją.

ENThe University of Michigan political scientist J. David Singer initiated a project in 1963 for the exploration of quantitative wars "Correlates of War" – COW. The idea of this project is to analyse the reasons of wars by collecting data about all the wars in the history of mankind, which took place after the 1816. The Collected empirical data was downloaded into the general data base; they are still being updated and presented in the published books. COW data set also provides information about wars in which Lithuania fought. The article discusses how wars are presented in this set, it examines what could be learned from the experience of COW project executors. By aiming for this goal, the idea of the project is targeted; the classification of wars and their encoding is applied. In the last book that was based on COW and published in the USA in 2010, four Lithuania's wars are discussed: rebellions from 1830 to 1831 and from 1863 to 1864, Independency wars from 1918 to 1920, and the Lithuania's guerrilla war with The Soviet Union. It becomes obvious, by looking further to the descriptions of the wars in COW books of 2010 and the previous editions, that they are quite contrasting with interpretations, prevailing in the historiography of Lithuania. Moreover, many fragmented and inaccurate data is detected in the COW data set. Executors of the project could not get acquainted with the works of Lithuanian historians due to the language barriers and the grandiose nature of the project itself. However, common inaccuracies in the COW data set allow the Lithuanian historians to raise new tasks and questions. This, in turn, encourages to think about a Lithuanian version of the COW project.

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29558
Updated:
2018-12-17 12:59:23
Metrics:
Views: 8
Export: