Asmenybės informacinės kultūros formavimąsi sąlygojantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenybės informacinės kultūros formavimąsi sąlygojantys veiksniai
Alternative Title:
Factors influencing the formation of information literacy of a personality
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2000, Nr. 3 (24), p. 87-96
Keywords:
LT
Asmenybė; Informacinė kultūra; Informacinės kultūros formavimasis; Socializacija; Veiksniai.
EN
Factors; Information Culture; Information culture formation; Personality; Socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išryškinamas socialinės aplinkos poveikis asmenybės formavimuisi, apžvelgiami teoriniai tokio formavimosi modeliai. Bandoma hipotetiškai apibrėžti veiksnius darančius įtaką asmenybės informacinės kultūros formavimuisi. Išryškinamas asmenybės informacinės kultūros formavimąsi sąlygojančių veiksnių poveikis. Tyrimas atliktas, remiantis Vakarų mokslininkų darbais, nagrinėjant Lietuvos tyrėjų eksperimentinių ir metodologinių tyrimų duomenis. Išanalizavus mokslinę literatūrą, projektų medžiagą ir daktaro disertacijas, galima pateikti išvadas. Švietimo sistemoje, realizuojančioje visuomenės atsinaujinimo idėją, kurios sėkmės garantas – naujo mąstymo ir išprusimo asmenybės, turi vykti nuolatinė kaita, kurią sąlygoja asmenybės informacinės kultūros formavimąsi sąlygojantys tiek vidiniai (asmenybės lygmuo), tiek išoriniai veiksniai: megaveiksniai - žmonijos pasiektas informacinės kultūros lygis ir jo konkrečios išraiškos darbo, informacijos, švietimo ir kitose sferose; makroveiksniai - bendroji konkrečios visuomenės informacinė ir darbo kultūra; echoveiksniai - konkrečios visuomenės žiniasklaidos priemonės, švietimo sistema; mikroveiksniai - šeima, bendraamžiai, ugdytojai, "perai", darbo organizacija, konkreti švietimo institucija ir mezoveiksniai – mikroveiksnių tarpusavio sąveika.Šeima, bendraamžiai, "perai", konkrečios mokyklos ir švietimo sistemos informacinė kultūra gali daryti tiesioginį poveikį konkrečios asmenybės informacinės kultūros formavimuisi ir plėtrai. Išoriniai asmenybės informacinės kultūros formavimąsi sąlygojantys veiksniai gali būti tiek tiesioginio poveikio, tiek netiesioginio poveikio, galintys veikti per kitus veiksnius: pasaulinė informacinė kultūra - per šeimą, pasaulines žiniasklaidos priemones, pasaulinius darbo informacinės kultūros reikalavimus, konkrečios visuomenės informacinę kultūrą; pasaulinės žiniasklaidos priemonės - per konkrečios visuomenės žiniasklaidos priemones, taip pat per bendraamžius ir "peras" bei veikdamos švietimo sistemos ir konkrečios mokyklos informacinę kultūrą; pasauliniai darbo informacinės kultūros reikalavimai - per šeimą, bendraamžius ir "perus", švietimo sistemos ir konkrečios mokyklos informacinę kultūrą, taip pat per konkrečios visuomenės darbo informacinės kultūros reikalavimus veikdamos švietimo sistemos ir konkrečios mokyklos informacinę kultūrą.[...]. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn the article the influence of social environment upon personality formation is revealed, theoretical models of this formation are discussed. One tries to define the factors, which influence the formation of information culture of a personality, hypothetically. Great attention is paid to the emphasis of functioning of the factors influencing the above mentioned process of the formation as well as the model of the directions of the influence of the factors is presented. The research refers both to Western literature, the analysis of the experimental research data on the factors mentioned and to methodological research made by Lithuanian researchers. Having analysed the literature, projects and doctoral dissertations, one can draw the following conclusions. Constant change conditioned by both internal (personality level) and external factors that influence the formation of information culture of a personality has to take place in the educational system that is realising the idea of society renewal the success warrant of which is the personalities of new thinking and education: megafactors - the level of information culture obtained by the mankind and its concrete expressions in the fields of work, information, education, etc.; macrofactors - common information and work culture of concrete society, echofactors - concrete society mass media, an educational system; microfactors - family, contemporaries, educators, peers, work organisation, concrete educational institution and mezofactors - the interaction of microfactors.Family, contemporaries, peers, information culture of particular school and educational system can make direct influence upon the formation and development of information culture of personality. The external factors influencing the formation of information culture of a personality can be both of the direct and indirect influence able to function through other factors: world information culture - through family, world mass media, world requirements of work information culture, information culture of concrete society; world mass media - through mass media of concrete society as well as contemporaries and peers, and influencing the information culture of educational system and concrete school; world requirements of work information culture - through family, contemporaries and peers, information culture of educational system and concrete school as well as through the requirements of work information culture of concrete society when influencing information culture of educational system and concrete school.[...]. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Biomedicinos fizikos mokymo problemos: Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos projektas "MEDPHYSTRAIN" / Violeta Karenauskaitė ... [et al.]. Socialiniai mokslai. 2001, Nr. 5 (31), p. 77-85.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29212
Updated:
2018-12-17 10:44:57
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: