Ekonominės plėtros vizijos ir Lisabonos procesas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominės plėtros vizijos ir Lisabonos procesas
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTPateikiamas Povilo Gylio pasisakymas “Ekonominės plėtros vizijos ir Lisabonos procesas" tarptautinėje konferencijoje “Lisabonos strategija socialdemokratų akimis”, įvykusioje 2005 m. birželio 2 d. Vilniuje. Pasisakyme apsiribojama konceptualiniu Lisabonos projekto aspektu. Autoriaus nuomone, kiekvienas iš mūsų į pasaulį žiūrime per tam tikrą sąvokų, teiginių, nuostatų, vertinimų tinklą, kurį galima būtų pavadinti savotišku "ekranu". Mūsų matomo vaizdo kokybė priklauso nuo tų sąvokų gausos, tikslumo ir t.t. Tai galima pailiustruoti sąvokos "ekonomika" pavyzdžiu. Jei, pavyzdžiui, ekonomiką siesime tik su materialiniu turtu, tokiu atveju ekonomiką teks tapatinti su rinka, o taip pat su tokiomis šakomis kaip pramonė, žemės ūkis, privačių paslaugų sfera. Tokiu atveju turtas yra tik tai, kas įgyja prekės pavidalą. Tai, kas kuriama viešajame sektoriuje, tai, kas vadinama viešosiomis gėrybėmis nebyliai, implicitiškai bus suvokiama kaip neekonominės gėrybės, ne turtas. Lietuvoje toks ekonomikos supratimas yra viešpataujantis. Mokesčiai tokio ekonominio mentaliteto rėmuose yra našta verslui, o mokslas bei švietimas yra "tikros" ekonomikos išlaikytiniai. Su tokia redukuota, supaprastinta ekonomikos vizija mes vargu ar galime efektyviai prisidėti prie Lisabonos proceso. Su tokiomis žiniomis apie ekonomiką nesukursi tikros žinių ekonomikos. Pasiekti Lisabonos strategijoje iškeltų tikslų neįmanoma vadovaujantis individualistine Europos vizija. Vizija, kurioje ekonomika sutapatinama su rinka, kurioje viešasis sektorius yra traktuojamas kaip našta ekonomikai, kurioje ignoruojama socialinio kapitalo svarba, o žmogiškasis kapitalas teturi tik vieną - rinkos išmatavimą.Reikšminiai žodžiai: Ekonominė plėtra; Lisabonos projektas; Vizija; Economical development; Project of Lisbon; Vision.

ENThe speech “The Visions of Economic Development and the Lisbon Agenda”, presented by Povilas Gylys in the international conference “The View of the Lisbon Strategy by Social Democrats”, held on 2 June 2005 in Vilnius is presented. The speech is limited to the conceptual aspect of the Lisbon Agenda. In the author’s opinion, each of us views the world through a certain web of concepts, notions, ideas, statements, attitudes and evaluations, which could be called a “screen”. The quality of the image, that we see, depends on the amount, accuracy, precision, etc., of the said concepts, notions and ideas. This could be illustrated by the example of the concept of “economy”. In case, for instance, we relate economy only with tangible property, the economy should be identified with the market, as well as with such branches of industry, agriculture and the area of private services. In this case property is only what acquires the shape of goods. The object, created in the public sector and what is called public goods, will implicitly be perceived as non-economic goods, i. e. not property. Such perception of economy prevails in Lithuania. In terms of such economic mentality taxes are a burden to business and education and science are dependent on the “true” economy. Having such reduced and simplified vision of economy we cannot possibly efficiently contribute to the Lisbon Agenda, since no information economy can be developed with such knowledge of economy. The objectives, raised in the Lisbon Strategy are impossible to be reached acting according to the individualistic European vision, in which economy is identified with the market, on which the public sector is treated as a burden to economy, which ignores the importance of social capital and the human capital is evaluated only according to one, i. e. market dimension.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/289
Updated:
2013-04-28 15:15:21
Metrics:
Views: 13
Export: