Alvito dekanato parapijos XVII a. antroje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alvito dekanato parapijos XVII a. antroje pusėje
Alternative Title:
Parishes of the Alvitas deanery in the second half of the 17th c
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2010, t. 33, p. 11-36
Keywords:
LT
Alvitas, Vilkaviškis, Lankeliškiai; Alvito dekanatas; Bartninkai; Gražiškiai; Katalikų Bažnyčia; Pajevonys; Parapija; Parapijos; Parapinės mokyklos; Prieraslis, Pilypavas; Račkos, Bakalariava, Janauka; Vištytis, Vižainis; Špitolės.
EN
Alvitas; Bakalariava; Bartninkai; Gražiškiai; Janauka; Lankeliškiai; Lithuania; Old people's house; Pajevonys; Parisch school; Parish; Prieraslis, Pilypavas; Račkos; Roman Catholic Church; The Alvitas deanery; The parishes; Vilkaviškis; Vištytis; Vižainis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas Alvito dekanato parapijų būklės tyrimas, kuris ateityje galbūt leis pamatyti apibendrintą Vilniaus vyskupijos situacijos XVII a. antrojoje pusėje vaizdą. Taip pat straipsnyje rašoma, kad Vilniaus vyskupijos dekanatai galutinai susiformavo tik XVII a. Toliau rašoma, kas Alvito arba Paširvinčio dekanatą sudarė, ir kur jis buvo įsikūręs. Tyrime buvo naudojamasi Alvito 1700 m. dekanato vizitacija, kuri papildė informaciją ir leido retrospektyviai geriau suvokti Alvito dekanato raidą. Vizitacijų medžiaga yra vienas turtingiausių šaltinių parapijų istorijai tirti ir visos Katalikų bažnyčios padėčiai tiriamuoju laikotarpiu pažinti. Kadangi vizitatorius domino parapijų materialinė bazė, dvasininkų atliekamos sielovados kokybė, todėl iš vizitatorių atliktų išsamių aprašymų atsiskleidžia gana informatyvi medžiaga. Straipsnio tikslas ir yra remiantis 1668 m. ir 1700 m. vizitacijų išlikusiais duomenimis nustatyti Alvito dekanato bažnyčių padėtį XVII a. antrojoje pusėje, aprašyti jų būklę, dvasininkus, atskleisti jų sielovados darbus. Taip pat straipsnyje minimos ir kitos bažnyčios, aprašoma jų būklė, paminimos mokyklos, kurios buvo kuriamos prie bažnyčių, tikėjimo tiesoms skleisti ir visuomenei lavinti. Ne mažiau svarbi parapijos veikla – karitatyvinė. Vargšų poreikiams tenkinti prie bažnyčių buvo kuriamos prieglaudos. Straipsnio pabaigoje konstatuojama, jog tyrimas parodė, kad XVII a. pabaigoje po karo atsigavusi visuomenė ir bažnyčia stiprėjo ir galėjo kokybiškai pasirūpinti parapijomis, tiek materialiai, tiek sielovada.

ENThe article presents research on the condition of Alvitas deanery parishes which will probably allow to see the generalized view for the situation of the Vilnius diocese in the second half of the 17th c. The article also says that deaneries of the Vilnius diocese were fully formed only in the 17th c. It then says what the deanery of Alvitas or Paširvintys consisted of and where it was founded. Research used the visitation to the Alvitas deanery in 1700 which added information and enabled better retrospective understanding of the development of the Alvitas deanery. Material of visitations is one of the richest sources for research on history of parishes and learning about the condition of the entire Catholic church during the research period. Since visitators were interested in the resource base of parishes, the quality of pastoral care performed by priests, detailed descriptions made by the visitators reveal quite informative material. The objective of the article is exactly, based on extant data of 1668 and 1700 visitations, to determine the condition of Alvitas deanery churches in the second half of the 17th c., to describe their state, priests, to reveal their pastoral work. The article also mentions other churches, describes their state, mentions schools founded in churches to spread truths of faith and educate the society. No less important parish activities - charity. Shelters were created in churches to meet needs of the poor. The article ends with the statement that research showed that in the late 17th c., having recovered after the war, the society and church were getting stronger and were able to take high-quality care of parishes in terms of both finances and pastoral care.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28889
Updated:
2018-12-17 12:50:32
Metrics:
Views: 35    Downloads: 21
Export: