Komisijos tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti posėdžių protokolai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komisijos tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti posėdžių protokolai
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2005, 29, p. 262-271
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LT„Vos devynis mėnesius gyvavo prie Švietimo ministerijos 1934 metų spalio mėnesį sudaryta Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti, - jos paskirtį tiksliai nusako jau pats pavadinimas. Darbuotis jai teko šalia Vytauto Didžiojo universitete veikusios Tautosakos rinkimo komisijos. Sąlygos atsirasti šiai institucijai buvo pribrendusios. Ligi tol mažai tebuvo rūpinamasi, kad kartu su liaudies dainos tekstais būtų fiksuojamos ir melodijos. Tuo tarpu Lietuvos muzikai vis labiau ėmė domėtis jomis, jas rinkti, užrašinėti, panaudoti savo kūryboje. Be to, kaip tik tada atsiranda galimybė įsigyti naujos kartos garso įrašymo technikos – taigi kuo autentiškiau užfiksuoti tai, kas dainuojama. Tokiomis sąlygomis, daugiausia Zenono Slavinsko (vėliau tapusio Slaviūnu), Adolfo Sabaliausko, Stasio Šimkaus iniciatyva ir įkuriama Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti. Čia pateikiami šios komisijos posėdžių protokolai konkrečiai parodo, ką ji buvo užsimojusi nuveikti. <...>Vienas svarbiausių klausimų – kaip sutvarkyti melodijų rinkimą, tam panaudojant ir gana nemenkas materialinio skatinimo priemones. Kartu siekta, kad melodijos būtų užrašomos kuo tinkamiau ir tiksliau. Nors Komisijai rūpėjo ir melodijų skelbimo reikalai, tačiau pirmenybė teikta jų kaupimui. Galvota ir apie instrukcijų bei kursų melodijos rinkėjams rengimą, ir apie sukauptos medžiagos sisteminimą. Bet 1935 m. birželyje sužinota apie Tautosakos rinkimo komisijos ir Komisijos tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti reorganizavimą. Jo rezultatas – liepos mėnesį tų komisijų pagrindu įkurtas Lietuvių tautosakos archyvas.“.Reikšminiai žodžiai: Komisija tautos melodijoms rinkti; Lietuvių tautosakos archyvo ištakos; Lietuvių liaudies dainų tekstų ir melodijų fiksavimas; Melodijų rinkimo suaktyvinimas; Garso įrašymo technikos įsigijimas.

ENThe commission for arrangement and collection of melodies established under the Ministry of Education in 1934 existed nearly nine months; It worked in line with commission of folklore collecting, which acted in University of Vytautas Magnus. Background for establishment of this institution has been matured. Theretofore there were no much efforts for recording melodies in line with texts of songs. Meanwhile musicians of Lithuania showed big interest in these melodies, they used to recording them and to involve their own creative work. It was important to purchase new voice recording technique, i.e. to record song as much authentically as possible. Under such conditions and initiative of Zenonas Slavinskas (later Slaviūnas), Adolfas Sabaliauskas, Stasys Šimkus, the said commission for arrangement and collection of melodies has been established. Here available minutes from sessions of this commission provide detailed information on purposes of the commission. <...>One of the most important issues is a problem concerning arrangement of melodies collecting by using of no small material promotion measures. The intention was to record melodies as properly and precisely as possible. The commission was also interested in affairs of melody publishing, but priority was given to collecting. They also had an idea on organizing of courses and instructions for collectors, and on systematizing of collected material. But in 1935 the decision was made to reorganize the activity of the Commission of folklore collecting and the Commission for arrangement and collection of melodies. The result is as follows: establishment of Lithuanian folklore Archive in July.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Zenono Slaviūno ir Jono Balio radijo paskaitos apie tautosaką / Jūratė Petrikaitė. Būdas. 2019, Nr. 3 (186), p. 38-48.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2885
Updated:
2018-12-17 11:36:56
Metrics:
Views: 18
Export: