Audito kokybės kontrolės sistemos kūrimas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito kokybės kontrolės sistemos kūrimas Lietuvoje
Alternative Title:
Creation of audit quality control system in Lithuania
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTNepriklausomas auditas Lietuvoje žengia tik pirmuosius žingsnius, todėl kyla problemų ir diskusijų formuojant aukštos kokybės patikimą audito sistemą. Audito kokybės kontrolės sistema (AKKS) Lietuvoje pradėta kurti atsiradus nepriklausomam auditui. Peržvelgus nepriklausomo audito kelią Lietuvoje, galima išskirti 4 AKKS kūrimo etapus: 1997-2000 metai – laikotarpis iki Audito įstatymo įsigaliojimo, 2000-2002 metai laikotarpis, kai audito kontrolė buvo pavesta Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, 2002-2004 metai – laikotarpis, kai audito kokybės kontrolę (AKK) pradėjo vykdyti Lietuvos auditorių rūmai ir nuo 2004 metų, kai išplėtus AKK komiteto teises, audito veiklos priežiūra tapo nepriklausoma. AKK vykdoma laikantis nuostatos, kad per 5-6 metus turi būti patikrintos visos audito įmonės ir auditoriai. Kokybės kontrolės sistema įgyvendinama atliekant planinius patikrinimus ir gautų skundų patikrinimus. Nustatyti trūkumai rodo, kad kai kurios audito įmonės skiria nepakankami dėmesio įmonių vidaus kokybės kontrolės sistemos sukūrimui: atrandami audito planavimo, rizikos nustatymo, žinių apie audituojamos įmonės veiklą surinkimo trūkumai. Palyginus audito kokybės vykdymą nepriklausomo audito profesijos atsiradimo pradžioje ir dabar, galima teigti, kad pasiekta didelė pažanga, audito kokybės kontrolės procesas tapo efektyvesnis, skaidresnis. Jaučiamas poveikis ir audito atlikimo kokybei, auditorių kvalifikacijai. Tačiau audito kokybės kontrolės sistema turi ir trūkumų, kuriuos reikėtų taisyti kuriant ir įdiegiant nepriklausomą audito viešosios priežiūros sistemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auditas; Kontrolės sistema; Audito kokybės kontrolė; Vertinimas; Audito įmonės.

ENIndependent audit in Lithuania is taking the first steps only, thus the problems and discussions arise in the formation of high quality and reliable audit system. The audit quality control system (AQCS) has been started to be developed in Lithuania after an independent audit was formed. Having reviewed the course of an independent audit in Lithuania, it is possible to distinguish 4 AQCS development stages: 1997-2000 – the period until entering into force of the Law on Audit; 2000-2002 – the period, when the audit control was assigned to the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania; 2002-2004 – the period, when the audit quality control (AQC) was started to be conducted by the Lithuanian Chamber of Auditors, and since 2004 - after the rights of the AQC Committee were expanded, the supervision of audit activities became independent. AQC is conducted following the provision that within 5-6 years all audit enterprises and auditors must be reviewed. The quality control system is implemented by performing the target reviews and the reviews of the complaints received. The drawbacks found show that some audit enterprises pay insufficient attention to the development of internal quality control system of the enterprise: drawbacks of audit planning, risk assessment, accumulation of knowledge regarding the activities of an audited enterprise. In comparison with the audit quality performance at he beginning of the emergence of an independent audit profession and nowadays, it can be maintained that great advance has been made, and the audit quality control process became more efficient and transparent. Influence on audit performance quality and auditors’ qualification is noticed, as well. However, the audit quality control system has its shortages, which need to be corrected while developing and implementing a public supervision system of an independent audit.

ISBN:
9955-9841-0-4
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/288
Updated:
2013-04-28 15:15:20
Metrics:
Views: 48
Export: