Criteria for the evaluation of public relations effectiveness

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Criteria for the evaluation of public relations effectiveness
Alternative Title:
Ryšių su visuomene efektyvumo vertinimo kriterijai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (1), p. 91-105
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Efektyvumo vertinimas; Efektyvumo vertinimo kriterijai; Ryšiai su visuomene; Ryšių su visuomene efektyvumas.
EN
Effectiveness evaluation; Effectiveness evaluation criteria; Effectiveness of public relations; Public relations.
Summary / Abstract:

LTĮmonės, siekdamos sukurti pozityvų savo įvaizdį, padidinti ženklo žinomumą ar sustiprinti marketingo programų veiksmingumą, aktyviai įgyvendina ryšių su visuomene (toliau – RsV) programas. Jų sėkmė neatsiejama nuo RsV efektyvumo vertinimo. Šio straipsnio mokslinė problema – vertinimo kriterijų, leidžiančių nuosekliai ir kryptingai įvertinti RsV efektyvumą bei įrodyti RsV sprendimų tikslingumą, pagrindimas. Straipsnio tikslas – nustatyti kompleksinio RsV efektyvumo vertinimo kriterijus verslo įmonėse. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros lyginamoji, loginė ir apibendrinamoji analizė, kiekybinė ir kokybinė empirinių duomenų analizė. Pripažįstant RsV efektyvumo sampratų įvairovę, šiame straipsnyje vadovaujamasi daugialypiu požiūriu, kad RsV efektyvumas – tai RsV sprendimų vertė įmonei, kuri išreiškiama RsV programų efektyvumu (lyginant iškeltą tikslą ir pasiektą rezultatą) bei įmonės santykių su strateginėmis auditorijomis pažanga. Atsižvelgiant į kompleksinį RsV efektyvumo vertinimo pobūdį, grindžiamą skirtingų vertinimo etapų rezultatų grandinine reakcija, straipsnyje dėmesys kreipiamas į komplekso elementų ir juos apibūdinančių kriterijų nustatymą. Dominuojantys elementai yra šie: RsV tikslai, komunikacinių pranešimų kokybė, RsV produktyvumas ir pasekmės bei galutiniai RsV rezultatai. Pirmajame etape vertinamas RsV tikslas, antrajame – komunikaciniai pranešimai ir jų pateikimas. Paskutiniajame – poveikio vertinimo – etape vertinamas RsV produktyvumas, pasekmės bei galutiniai RsV rezultatai.

ENCompanies seeking to create a positive image, increase their probability and enhance the efficiency of their marketing programme, are actively implementing public relations programmes. Their success is related to the assessment of PR efficiency. The scientific problem of the article is the grounding of assessment criteria, which allow assessing the efficiency of PR in a coherent manner and proving the expediency of PR decisions. The aim of the article is to establish the criteria for complex evaluation of PR effectiveness in business companies. Methods of research are comparative, logical and resumptive analysis of scientific literature, quantitative and qualitative analysis of empirical data. Having acknowledged the variety of concepts of PR efficiency, this article is based on a multi-dimensional opinion that PR efficiency is the value of PR decisions for a company, which is expressed through efficiency of PR programmes (comparing the aim and the results) and the progress in the company’s relations with strategic audiences. Taking into consideration the complex nature of RP effectiveness evaluation, the chain reaction of results of different stages, the article focuses on the elements of the definition of elements of the complex and criteria defining them. The dominating elements are the following: Aims of PR, the quality of communicative reports, PR productiveness and consequences and final PR results. The aim of PR is evaluated at the first stage, and communicative reports and presentation thereof are evaluated at the second stage. During the last stage, the impact assessment stage, the efficiency, consequences and final results of PR are evaluated.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28650
Updated:
2018-12-17 12:57:43
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: