Politikų psichologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politikų psichologija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Pages:
231 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Politikai; Psichologija; Psichologija, politika, asmenybė, valdžia; Lithuania; Polititians; Psychology; Psychology, politics, personality, power.
Contents:
Įvadas — Asmenybė politikoje: Politiko vaikystės metai; Politiko amžius; Lytiškumas politikoje; Politiko profesinis apsisprendimas; Politiko „Aš“; Kompensacinis ir adekvatus valdžios siekimas; Politiko gyvenimo stilius: stresas ir pramogos — Politinė bendruomenė: Politikų pažiūros; Politiko įvaizdis; Politikų tipai; Politinė lyderystė; Politikas tarp politikų; Politikas ir rinkėjai — Pabaiga — Literatūra.
Keywords:
LT
Politikai; Psichologija; Psichologija, politika, asmenybė, valdžia; Žiniasklaida / Media.
EN
Polititians; Psychology; Psychology, politics, personality, power.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pristatomas kokybinis politikos ir politikų tyrimas. Pozityvistinė filosofija bei jai būdinga tyrimų metodologija sukūrė vaizdinį, kad be kiekybinių tyrimų ir statistinės analizės socialinių bei psichologinių reiškinių pažinti neįmanoma. Tokios krypties tyrimuose taip pat siekiama, kad tyrėjas būtų kuo labiau atsiribojęs, nedarantis jokios įtakos tiriamiesiems. Knygoje rašoma apie politikus. Juos apibūdinant dažnai vartojama sąvoka „elitas“ ir tarsi pamirštama, kad politikas – tai masinės profesijos atstovas. Galima neskaičiuoti visų jų narių, tačiau kiekviena partija turi valdybą ir tarybą, o tai bent 50-100 aktyvių narių, pretenduojančių į reikšmingą vaidmenį politikoje. Todėl galima tvirtinti, jog rašoma apie šį tą daugiau pasiekusius asmenis, kuriais sekti nori daug kas. Pirmoji dalis skirta politikų asmenybių ir profesinių savybių aptarimui. Antrojoje bandoma aprašyti politiko asmenybės atsiskleidimą politikoje, pažiūras bei veikimą politinėje bendruomenėje, jo santykius su rinkėjais, žiniasklaida, bendravimą tarpusavyje. Pastarųjų temų sąrašas vargu ar gali būti baigtinis, nes vis atsiras naujų, netyrinėtų ir neaprašytų politikų veiklos aspektų. Knygoje bandyta laikytis tokio minčių dėstymo nuoseklumo – pateikti psichologinio požiūrio į kurį nors reiškinį santrauką ir ja remiantis analizuoti politikus. Knyga skirta savitos profesijos žmonių (politikų) psichologinių savybių ir jų savitos veiklos (politinės) psichologinių ypatumų atskleidimui bei analizei.

ENThe book presents the qualitative research of politics and politicians. Positivist philosophy and its research methodology created an image that it is impossible to know social and psychological phenomena without quantitative research and statistical analysis. This kind of research also aims to make the researcher as disassociated as possible and not having any influence on the respondents. The book writes about politicians. They are often described by using the concept ‘elite’, as if forgetting that a politician is a representative of mass profession. We can refrain from calculating all members of this profession, yet each party has a board and a council, which implies at least 50–100 active members, claiming for a significant role in politics. It could therefore be asserted that it writes about persons who have achieved something more and who have many followers. The first part deals with the discussion of politicians’ personalities and professional qualities. The second part attempts to describe how the politician’s personality is revealed in politics, politician’s standpoint and actions in a political community, his relations with the electorate, mass media, and mutual communication. The list of these topics can hardly be finalised, because new, non-investigated and non-described aspects of politicians’ activities constantly emerge. The book attempts to keep consistency of enunciation, i.e. to present the summary of a psychological approach to a certain phenomenon and analyse politicians on its basis. The book focuses on the disclosure and analysis of psychological qualities of people of a peculiar profession (politicians) and psychological peculiarities of their peculiar (political) activities.

ISBN:
9789986396659
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28550
Updated:
2021-01-27 18:40:05
Metrics:
Views: 25
Export: