Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje : mokslo studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje: mokslo studija
Alternative Title:
Conception and expression of the extraordinary religious experience in Lithuania
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010.
Pages:
160 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Neordinarinės religinės patirties samprata ir mokslinių tyrimų galimybės / Agnė Budriūnaitė — NRP samprata: Probleminis „religinės patirties“ apibrėžimas; Religinės patirties formos; Sąvokos „mistinė patirtis“ dviprasmiškumas — Epistemologiniai NRP keliami klausimai: Tikėjimo ir žinojimo santykis mistinėje patirtyje; Subjektyvus ir objektyvus žinojimas; Mistinės patirties sąlygoto žinojimo patikimumas ir tikslas — Mistinės patirties tyrimo galimybės ir ribos: Dvejopas tyrinėjimų pobūdis; Neordinarinių potyrių tyrimo prasmingumo klausimas; Cheminių ir organinių medžiagų sukelti neordinariniai potyriai; Mistinė sąmonė ar tiesiog neuronai? — Patyrusiųjų požiūris: Kaip mistikai vertina neordinarinius potyrius; Ypatingas mistinio potyrio ir patirties siekimas bei pasiekimo galimybės — Tradicijos įtaka mistiniam potyriui ir patirčiai: Tradicijos poveikio galimybė ir apimtis; Kasdienio gyvenimo reikšmė mistinei patirčiai — Teologinis neordinarinės religinės patirties įvertinimas / Vida Daugirdienė — Bažnyčios magisteriumas apie netradicinę religinę patirtį — Viešas ir privatus NRP apreiškimas: NRP Senajame bei Naujajame Testamentuose; NRP - privatūs apreiškimai; Privačių apreiškimų charakteristikos; Privačių apreiškimų autentiškumo įvertinimas; Stebuklo samprata ir teologinis įvertinimas — Sociologinių neordinarinės religinės patirties tyrimų galimybės ir gairės / Živilė Advilonienė — Kiekybinių ir kokybinių strategijų taikymo galimybės tiriant NRP — Kokybinių NRP tyrimų imties, patikimumo ir validumo ypatumai — Kokybinių tyrimo metodų taikymo tiriant NRP galimybės: Giluminio ir naratyvinio interviu taikymo galimybės tiriant NRP; Tapatumo kaip naratyvinės konstrukcijos analizės galimybės tiriant NRP; Pozicionavimo analizės galimybės tiriant NRP —Kokybinių NRP tyrimų duomenų analizės ypatumai — NRP raiškos Lietuvoje ypatumai / Živilė Advilonienė — Tyrimo metodologinės nuostatos, dizainas — NRP formos, aplinkybės ir veiksniai: NRP potyrių įvairovė, raiška; Klinikinės mirties potyris; Stebuklo, asmeninio susitikimo su Dievu potyris; Dvasinių regėjimų potyris — Reakcija į NRP — NRP veiksniai — NRP poveikis — Apibendrinamosios išvados — Literatūra.
Keywords:
LT
Neordinarinė religinė patirtis; Mistinė patirtis; Krikščionybė.
EN
Extraordinary religious experience; Mystical experience; Christianity.
Summary / Abstract:

LTŠi mokslo studija skirta neordinarinės religinės patirties (NRP) tyrimams. Taip įvardijama individuali dvasinė žmogaus patirtis, peržengianti įprasto religinio gyvenimo ir patirties ribas, kai asmuo išgyvena tiesioginį santykį su transcendentine realybe, turintį savitą įvardijimą kiekvienoje religinėje tradicijoje. Darbe apibendrinti teoriniai ir empiriniai šiuolaikinės NRP sampratos ir raiškos Lietuvoje tyrimai. Studiją sudaro keturios dalys. Pirmojoje dalyje filosofiniu aspektu aptariamas NRP kontekstas ir samprata, išryškinami pamatiniai požiūrio į religinę patirtį bei NRP skirtumai. Taip pat aptariami epistemologiniai su NRP susiję klausimai, analizuojamos mokslinio tyrimo galimybės. Antrojoje dalyje trumpai pristatomas Katalikų Bažnyčios požiūris į NRP, analizuojama krikščioniškoji NRP samprata. Trečioji studijos dalis skirta sociologinių NRP tyrimų metodologijai aptarti. Čia analizuojamos sociologinių NRP tyrimų galimybės ir prielaidos, aptariami kiekybinių ir kokybinių NRP tyrimų ypatumai, galimi duomenų rinkimo ir analizės metodai tiriant NRP. Ketvirtojoje dalyje pateiktas studijos autorių atliktas empirinis tyrimas: pristatomi NRP tyrimo rezultatai – analizuojama informantams būdinga NRP samprata, potyrio aplinkybės, veiksniai ir poveikis asmens gyvenimo ir tikėjimo istorijai, jo vertybėms, pasaulėžiūrai, elgsenai. Tiriama ir informantų reakcija į NRP, šio potyrio vertinimas, jo pozicionavimas savo gyvenimo ir tikėjimo istorijoje. Tyrimo duomenys lyginami su panašios tematikos tyrimų užsienio šalyse rezultatais.

ENThis study is dedicated to the research of the extraordinary religious experience. Extraordinary religious experience is the kind of human experience, which is beyond conventional religious life and experience, i.e. then a person experience a direct relation with the transcendental reality, which has its own naming in every religious tradition. The work describes theoretical and empirical research of concepts and expression of extraordinary religious experience (ERE) in Lithuania. The study consists of four parts. The first part analyses the context and concept of the ERE from the philosophical aspect by highlighting the fundamental difference between the attitude towards the religious experience and the ERE. It also describes epistemological issues related to the ERE and analyses possibilities for scientific research. The second part briefly presents the attitude of the Catholic Church to the ERE and analyses the Christian concept of the ERE. The third part of the study aims to discuss the methodology of the ERE research. It analyses possibilities and causes of social ERE research, discusses peculiarities of quantitative and qualitative ERE research and possible methods of data collection and analysis while researching ERE. The forth part presents the empirical research performed by the author: the results of the ERE research are presented. The ERE concept characteristic of informants is analysed. The data of the research is compared with the results of similar research performed in foreign states.

ISBN:
9789955126317
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28470
Updated:
2021-01-19 22:49:55
Metrics:
Views: 63
Export: