Mįslingas kultūros, filosofijos ir meno pasaulis : rec. kn.: Kultūros, filosofijos ir meno profiliai (Rytai-Vakarai-Lietuva). : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mįslingas kultūros, filosofijos ir meno pasaulis: rec. kn.: Kultūros, filosofijos ir meno profiliai (Rytai-Vakarai-Lietuva): recenzija
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2005, 42, p. 215-222
Summary / Abstract:

LTAntano Andrijausko veikalas Kultūros, filosofijos ir meno profiliai yra intymiausia A. Andrijausko knyga, kurioje jaučiamas asmeninis autoriaus žvilgsnis į jau daugelį metų jį dominusias humanitarinių mokslų problemas, dvasiškai artimus autorius ir jų tekstus. Veikalas tarytum skyla į tris dalis: pirmojoje aptariamos Tolimųjų Rytų mąstymo tradicijos, antrojoje nagrinėjama "neklasikinės" Vakarų filosofijos tradicija, o trečiojoje atksleidžiami Rytų filosofinių idėjų ir meno atspindžiai XX a. Lietuvių filosofų ir menininkų kūryboje. Autorių labiausiai domina tie nagrinėjamų Vakarų kultūrologų, filosofų, menininkų kūrybos ir intelektualinės biografijos faktai, kurie liudija (arba leidžia įtarti) orientalistines įtakas. A. Andrijauską domina ir Vakarų filosofų idėjinė giminystė Rytų filosofinėms mokykloms, dažniausiai daoizmui, čan, dzen. Įvairios Rytų mąstymo tradicijų įtakos Vakarų filosofija nuolat pabrėžiamos, kartais jos pernelyg sureikšminamos. Tokiu būdu jis siekia atkreipti dėmesį į vis dar nepelnytai ignoruojamas Rytų tautų kultūras, ragina atisakyti eurocentristinių nuostatų.Reikšminiai žodžiai: Antanas Andrijauskas; Estetikos istorija; Rytų kultūra; Komparatyvizmas; Neklasikinė estetika; A.Andrijauskas; History of aesthetics; Eastern aesthetics; Comparativism; Non-classical aesthetics.

EN“Kultūros, Filosofijos ir Meno Profiliai” is the most intimate book by Antanas Andrijauskas, felt with the author’s personal viewpoint of the humane sciences issues, which were of interest to him for long years, the soul mate authors and their texts. The book is divided into three parts: the first discusses the cogitative traditions of the Far East, the second examines the “non-classic” Western philosophy tradition and the third reveals the reflections of the Eastern philosophical ideas and art in the works of Lithuanian philosophers and artists of the 20th century. The author is mostly interested in the facts of works and intellectual biography of the studied Western culturologists, philosophers and artists, which evidence (or give reasons to suspect) orientalist ideas. A. Andrijauskas is also interested in the ideological relation between the Western philosophy and Eastern philosophy schools, mostly Daoism, Chan and Zen. Different influence of Eastern cogitative traditions to the Western philosophy is continually stressed, sometimes even overestimated. In such way the author attempts to draw attention to the still ignored cultures of the Eastern nations, urges to refuse the Eurocentric attitude.

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2842
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: