Užsienio pedagoginės minties skleidėjas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio pedagoginės minties skleidėjas Lietuvoje
Alternative Title:
Disseminator of a foreign pedagogical idea in Lithuani
In the Book:
Profesorius Albinas Liaugminas / sudarytojas Jonas Dautaras. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 101-111
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokiniai / School students; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvos (1918-1940) ugdymo mokslas buvo atviras užsienio pedagoginėms idėjoms. Jas Lietuvoje skleidė S. Šalkauskis, A. Maceina, A. Šerkšnas, J. Laužikas, A. Liaudminas ir kt. Tyrimo objektas - 1937-1939 m. A. Liaugmino skleidžiamos užsienio šalių pedagoginės idėjos. Tikslas – išryškinti A. Liaugminą dominusias ugdymo idėjas. Metodai: aprašymo, sisteminimo, apibendrinimo. Dirbdamas 1937-1939 m. žurnalo ,,Tautos mokykla‘‘ užsienio pedagoginių naujienų skyriaus redaktoriumi, A. Liaugminas daug dėmesio skyrė vaiko prigimties dėsnių pažinimui, aptarė testus, stebėjimą, klinikinį metodą. Straipsnyje ,,Kaip studijuojama vaiko moralė‘‘ aprašė 1936 m. Ženevos mokykloje vykdytą eksperimentą, kurį jis atliko su kolegomis, vadovaujant J. Pjaže (Piaget). Taikant klinikinį metodą, buvo tiriama, kaip įvairaus amžiaus vaikas vertina tiesą ir melą. M. Liaugminas aprašė reformuojamos austrų mokyklos uždavinius, mokymo bruožus: integruotą mokymą, mokymo individualizavimą, vaikų socialinių jausmų, gimtosios kalbos ugdymą. A. Liaugminas skleidė idėjas apie gamtos vaidmenį auklėjant žmogų. 1937 m jis dalyvavo Paryžiuje vykusiame Tarptautiniame kongrese, į kurį buvo atvykę Ch. Biuler, J. Piaget, M. Montessori. Lietuvių skaitytojui išsamesnę informaciją iš šio kongreso A. Liaugminas pateikė apie tautinį auklėjimą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Jis rašė apie integruotą mokymą, atskleidė jo esmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokinio pažinimas; Švietimo reforma; Integruotas ugdymas; Užsienio šalių pedagoginė patirtis.

ENEducational science of Lithuania (1918-1940) was open to foreign pedagogical ideas. S. Šalkauskis, A. Maceina, A. Šerkšnas, J. Laužikas, A. Liaugminas and others disseminated them in Lithuania. The subject of the investigation is pedagogical ideas of foreign countries disseminated by Liaugminas in 1937-1939. The investigation is aimed at elucidating the educational ideas that interested Liaugminas. The following methods were applied in the investigation: description, systematisation and generalisation. Working in the capacity of Editor of the department of foreign pedagogical news of the magazine Tautos mokykla in 1937-1939, A. Liaugminas devoted much attention to knowing the laws of a child’s nature, discussed the tests, observation and the clinical method. In his article Kaip studijuojama vaiko moralė he described the experiment carried out at a school in Geneva in 1936 together with colleagues headed by J. Piaget. By means of the clinical method it was investigated how children of different ages value the truth and a lie. . M. Liaugminas described the tasks and teaching features of the Austrian school being reformed: integrated teaching, individualisation of teaching, development of children’s social feelings and the native language. A. Liaugminas disseminated ideas about the role of nature in educating an individual. In 1937 he participated in the International Congress held in Paris in which Ch. Biuler, J. Piaget and M. Montessori took part. A. Liaugminas provided detail information from this Congress to the readers of Lithuania about national education and international co-operation. He wrote about integrated teaching, revealed its essence.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2835
Updated:
2016-07-09 09:10:21
Metrics:
Views: 17
Export: