Zum Diskurspotenzial von Metaphern und Metonymien

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zum Diskurspotenzial von Metaphern und Metonymien
Alternative Title:
On the discoursive potential of metaphors and metonymies
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 484-490
Summary / Abstract:

LT1984 metais pasirodė Fred Cohen straipsnis „Experiments with Computer Viruses“, kuriame pristatomi ir aprašomi tam tikri kompiuterinių programų eksperimentiniai tyrimai. Šiame tekste yra nemažai metaforinių ir metoniminių konceptualių apibendrinimų, kurie padeda sudaryti kalbinį kognityvinį KOMPIUTERINIO VIRUSO konceptą. Pirmajame tekste tiek metaforinis perkėlimas, tiek ir metoniminis pasislinkimas siejami kartu, kai kalba norima išreikti komunikacinę pragmatinę „viso įvykio įvertinimo“ intenciją. Tokiame vertinimų sąlytyje, kai šie buvo reiškiami tiek metaforiniais perkėlimais, tiek ir metoniminiais pasislinkimais, susidarė a) diskurso potencialas, kaip galima apie šį reiškinį kalbėti ir rašyti. Jam priskiriama ir leksinių-semantinių, ir sintaksinių-semantinių kategorijų kalbinė raiška, padedanti modeliuoti patį tekstą, ir taip sudaranti sąlygas tolesnei diskurso KOMPIUTERINIS VIRUSAS potencialo plėtotei; b) diskurso konceptas, skirtas ekspertų bendravimui elektroninio duomenų apdorojimo / IT diskurso srityje. Šis konceptas ne tik aprašo reiškinį ir jo semantinę konceputaliąją pusę, bet ir atskleidžia ir tikrąjį, ir menamą aprašomo reiškinio poveikį. Be to, toks generuotas diskurso konceptas gali būti pavadintas KOMPIUTERINIS VIRUSAS YRA GRĖSMĖ/PAVOJUS. Atsižvelgiant į įvairius pastebėjimus ir apibendrinant bendrojoje ir kompiuterinėje publicistikoje 1988-2005 metais surinktą vokišką medžiagą apie kompiuterinius virusus, semantinės kognityvinės erdvės KOMPIUTERINIS VIRUSAS kūrimą, formavimą ir pritaikymą komunikaciniams tikslams apibendrintai galima būtų aprašyti kognityvinėje lingvistikoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kognityvinė lingvistika; Integracinė teorija; Metaforos; Metonimija; Diskursas; Linguistcs; Cognitive linguistcs; Blending theory; Metaphor; Metonymy; Discourse.

ENIn 1984 Fred Cohen’s article “Experiments with Computer Viruses”, which introduced and described certain experimental analyses of computer programs appeared. There are quite a few metaphorical and metonymical conceptual generalisations in the text, which help to form a linguistic cognitive concept of the “COMPUTER VIRUS”. In the first text metaphorical transposition and metonymical shift are interrelated when the language expresses a communicative pragmatic intention of “the evaluation of the whole event”. In such a contact [10]of evaluations, when those evaluations were expressed by metaphorical transpositions and metonymical shifts: a) a discourse potential for how it is possible to speak and write about the event was formed. The linguistic expression of “lexical-semantical” and “syntactical-semantical” categories, which helps to model the text itself and which creates conditions for further development of the discourse “COMPUTER VIRUS” potential, is attributed to it; b) discourse concept intended for communication of experts in the area of electronic data processing / IT discourse. Not only the concept describes the event and its semantic conceptual side, but it also reveals the real and the apparent effect of the described event. Furthermore, such a generated discourse concept may be called “COMPUTER VIRUS IS THREAT/DANGER”. Regarding various remarks and summarising German material on computer viruses gathered in common and computer journalism in the 1988-2005 period, the creation, formation and application to communicative purposes of semantic cognitive space “COMPUTER VIRUS” might be generally described in [11]cognitive linguistics.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/283
Updated:
2013-04-28 15:15:17
Metrics:
Views: 12
Export: