Kai kurie Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2003-2004 metų jurisprudencijos akcentai.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2003-2004 metų jurisprudencijos akcentai
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas išskirtinis laikotarpis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje - Respublikos Prezidento apkaltos procesas. Apkaltos byloje inter alia konstatuota, jog duota priesaika turi konstitucinę teisinę reikšmę ir sukelia tokius teisinius padarinius: demokratinėje teisinėje valstybėje asmuo, šiurkščiai pažeidęs Konstituciją, sulaužęs priesaiką arba padaręs tokį nusikaltimą, kuriuo kartu šiurkščiai pažeidė Konstituciją, neturėtų išvengti konstitucinės atsakomybės, pašalinimo iš užimamų pareigų. Toks asmuo, apkaltos proceso tvarka pašalintas iš Respublikos Prezidento pareigų (ar kuriam panaikintas jo Seimo nario mandatas), pagal Konstituciją niekada negali užimti tokių Konstitucijoje nurodytų pareigų, kurių ėjimo pradžia yra susijusi su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu. Pažymima, kad minimo laikotarpio konstitucinės justicijos bylose išplėtota konstitucinė teisinės valstybės principo ir neatskiriamų jo elementų - teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo doktrina. Šiuo aspektu išskirtinos bylos dėl pensinio aprūpinimo ir socialinės paramos teisinio reguliavimo konstitucingumo. Straipsnyje yra apibūdinamas ir Konstitucinio Teismo atliktas tyrimas dėl profesinių sąjungų (veikusių ir iki Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo) valdyto turto po Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo teisinio reguliavimo konstitucingumo. Taip pat išdėstomos nuostatos dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtintų kai kurių bausmių skyrimo taisyklių atitikties Konstitucijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucinis teismas, konstitucinė jurisprudencija.

ENThe article analyses the exceptional period in the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania – the process of impeachment of the President of the Republic. The impeachment case inter alia states that the given oath has a legal constitutional meaning and implies the following legal consequences: in a democratic rule of law the person, who severely violates the Constitution, breaks the oath or commits a crime, which results in a severe violation of the Constitution, should not escape the constitutional amenability and dismissal from the occupied office. Such a person, dismissed from the office of the President of the Republic by impeachment proceedings (or with regard to whom the mandate of a Member of Parliament is revoked), according to the Constitution may never again occupy such office, specified in the Constitution, the commencement of which is related to the oath, foreseen in the Constitution. It is noted that the constitutional justice cases of the said period develop the doctrine of the principle of the constitutional rule of law and its integral elements – legitimate expectations, legal certainty and legal security. In this aspect the cases regarding the constitutionality of legal regulation of provision of pension and social support are exceptional. The article also describes the investigation, performed by the Constitutional Court with regard to the constitutionality of legal regulation of the property, owned by trade unions (which were also functioning prior to the reinstatement of the Independence of Lithuania) after the reinstatement of the independent state of Lithuania. The article also presents the provisions with regard to conformity of the rules for imposition of certain penalties, provided in the Criminal Code of the Republic of Lithuania to the Constitution.

ISBN:
8387515353
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28
Updated:
2013-04-28 15:12:35
Metrics:
Views: 16
Export: