A. Maceina - tautos ir tautiškumo ugdymo filosofijos kūrėjas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
A. Maceina - tautos ir tautiškumo ugdymo filosofijos kūrėjas
Alternative Title:
Antanas Maceina author of the philosophy of nationality and national upbringing
In the Journal:
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTTęstiniame straipsnyje aptariama ir konceptualiai įvertinama vieno iš žymiausių tarpukario nepriklausomos Lietuvos mąstytojų – Antano Maceinos (1908-1987) filosofinės pedagoginės pažiūros. Šiame straipsnyje A. Maceina, kaip ir jo mokytojas – S. Šalkauskis, laikomas vienu iš lietuviškosios filosofinės pedagogikos kūrėjų ir iniciatorių, teigusių, jog pilietinis, tautinis ir dorovinis asmenybės ugdymas reiškia visų šių trijų sąvokų konceptualinę jungtį Kitaip tariant, tautos ir tautiškumo ugdymas šio mąstytojo, kaip ir jo mokytojo, filosofiniame palikime yra apibrėžiamas ir vertinamas kaip visuminis pedagoginis, pasaulėžiūrinis ir dorovinis procesas, vykdomas šeimos, mokyklos, visuomenės ir valstybės ir tik tokiu atveju galįs būti sėkmingas. Pastaroji idėja sudaro S. Šalkauskio ir jo mokinio A.Maceinos kurtosios ir atstovautosios filosofinės pedagogikos konceptualinį pagrindą bei jos faktiškąjį turinį. Šis A. Maceinos palikimas laikytinas ne tiktai didele mokslinės pedagogikos naujove, originalumu nenusileidžiančia daugeliui kitų pedagoginių ugdymo koncepcijų, bet ir jas pranokstančia. Ypač tai pasakytina apie mūsų laikus, kai nepaisant visų dedamų pastangų pedagoginis ir pasaulėžiūrinis jaunosios kartos ugdymas toli gražu neprilygsta tiems rezultatams bei užmojams, kurių dvidešimt pirmojo amžiaus demokratinės pasaulio visuomenės – ir ne tik Lietuvoje! – tikisi ir laukia. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautiškumas; Tautinis tapatumas; Patriotizmas; Valstybė; Nacija; Nacionalizmas; Kultūra; Nationality; National identity; Patriotism; State; Nation; Nationalism; Culture.

ENThe continuation article discusses and conceptually assesses the philosophical and pedagogical attitudes of one of the most famous interwar Lithuania’s thinkers – Antanas Maceina (1908-1987). In this article A. Maceina, like his teacher – S. Šalkauskis, is considered one of the developers and the initiators of the Lithuanian philosophical pedagogy who maintained that the civil, national and moral education of an individual means a conceptual interconnection of all these three categories. In other words, education of nation and nationality in the philosophical legacy of this thinker and of his teacher is determined and evaluated as an integral pedagogical, attitudinal and moral process that is guided by family, school, society and the state, and it can be successful only in this only case. The latter idea is a conceptual basis and the actual contents of the philosophical pedagogy developed and represented by S. Šalkauskis and his student A.Maceina. This legacy of A. Maceina is considered not only a significant novelty or scientific pedagogy, not only as original as numerous other pedagogical education concepts but also surpassing them. It is especially applicable for our times when irrespective of all efforts, the pedagogical and attitudinal development of the young generation is far from the results and dimensions expected and awaited by the democratic world societies of the 21st century – and not only in Lithuania!.

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Laimos palytėta : straipsniai, recenzijos, pokalbiai, polemika, laiškai, vertinimai, prisiminimai / Marija Gimbutienė ; sudarytoja Austėja Ikamaitė. Vilnius : Scena, 2002. 230 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2782
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 107    Downloads: 28
Export: