Alberto Kojalavičiaus "Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas" : pažintis su kilmingaisiais nuo Kačano iki Kvaso

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alberto Kojalavičiaus "Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas": pažintis su kilmingaisiais nuo Kačano iki Kvaso
Alternative Title:
"Sacer nomenclátor familiarum et stemmatum Magni Ducatus Lituaniae et provinciarum ad eum pertinentium" by Albertas Kojalavicius: An Acquaintance of the Nobles from Kaczan to Kwas
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2010, 29, p. 185-256
Keywords:
LT
Albertas Kolalavičius; Giminės; Herbai; 17 a.; Istorikai; Kilmingieji; LDK; LDK; Literatūra, istorinė; Vardynai.
EN
Albertas Kojalavičius; Armorial; Blazons; Family; Historians; 17 c.; Literature, historic; Literature, latin; Nobility; Onomastics; GDL; Works.
Summary / Abstract:

LTŠia publikacija pratęsiama pažintis su vienu iš reikšmingiausių, iki šiol nespausdintų Alberto Kojalavičiaus-Vijūko kūrinių „Sacer nomenclator familiarum et stemmatum Magni Ducatus Lituaniae et provinciarum ad eum pertinentium“. XVII a. vidurio perrašas saugomas Lenkijos nacionalinio muziejaus Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje. Pažinčiai su Kojalavičiaus „Vardynu“ pasirinkti tekstai, sudėti prie „K“ raidės. Ši herbyno dalis yra viena iš didžiausių, todėl geriau už kitas parodo Kojalavičiaus darbo ir teksto ypatumus. Joje pateikiami ne didikų, o bajorų giminių apibūdinimai, todėl čia daugiau nei kitur unikalios, retos, vertingos informacijos apie paskiras šeimas ir asmenis. Reikšminga aplinkybė, kad šioje dalyje aprašant Žalgirio mūšio amžininkus ši pergalė minima, pateikiant jos vertinimą ir duodant kitokios informacijos, apibūdinančios Kojalavičiaus pažiūras į šį mūšį. Rengiant vertimą spaudai, stengtasi perteikti formaliąsias originalo ypatybes. Kojalavičiaus tekstas užrašytas trimis skiltimis. Vidurinioji – plačiausia, o kairioji ir dešinioji – siauresnės. Pastarosiose abėcėlės tvarka buvo įrašomos pavardės, kartais įterpiami genealoginiai medžiai, herbų piešiniai ar kokie nors papildymai bei nuorodos. Redakcinių taisymų, taip pat papildymų esama ir vidurinėje skiltyje. Apostrofu vertime žymimi redakciniai taisymai, papildymai, paskiri žodžiai ir frazės, esančios toje pačioje vidurinėje skiltyje virš eilutės, po ja, pildomos ar taisomos vietos kairėje ar dešinėje pusėje. Žvaigždute žymimi analogiški intarpai, esantys ne tekstinėje, o kairėje ar dešinėje skiltyje.

ENThe publication continues the presentation of one of the most significant creation of Albertas Kojalavičius-Vijūkas “Sacer Nomenclator Familiarum et Stemmatum Magni Ducatus Lituaniae et Provinciarum ad Eum Pertinentium”, which remains unpublished. The re-written copy of the mid 17th century is archived at the National Museum of Poland the Czartoryscy library in Kraków. The introduction to Kojalavičius’s “Vardynas” was started from texts under letter “K”. This part of armorial is one of the largest, thus, it reveals peculiarities of Kojalavičius’s work and text better that the others. It presents descriptions of families of nobles, therefore, it contains more unique, rare and valuable information on separate families and persons than in any other sources. Significant factor is that in this part the description of contemporaries of the victory of Žalgiris battle also the evaluation and other information is provided, which reveals the views of Kojalavičius to this battle. In preparation of translation for press it was sought to provide formal characteristics of the original. The text of Kojalavičius was written in three columns. The first one was the widest, and the left and right were narrower. The latter included last names in alphabetic order, some family trees, illustrations of heraldic or any supplements and links were also inserted. Editorial corrections, also supplementations were made to the middle column as well. Editorial corrections, supplementations, separate words and phrases of the same middle column above or below the line are marked by an apostrophe in the translation, supplemented or corrected places are marked in the left or right side. An ssterisk marks analogous insertions not in the textual column, but in the left or right one.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Ignalinos miesto ir jo vardo raida bei kilmė / Laimutis Bilkis. Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 75, p. 274-293.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27556
Updated:
2018-12-17 12:46:19
Metrics:
Views: 12    Downloads: 9
Export: