Nuo Čekijos iki Šveicarijos - Rainerio Maria Rilkės poetinis žemynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo Čekijos iki Šveicarijos - Rainerio Maria Rilkės poetinis žemynas
Alternative Title:
Von Tschechien bis zur Schweiz-Rainer Maria Rilkes poetischer Kontinent
In the Journal:
Lietuva ir Čekija. 2005, Nr. 8/10, p. 56-92
Keywords:
LT
Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies.
Summary / Abstract:

LTRainerio Maria Rilkės (1875-1926) gyvenimo ir kūrybos ištakos glūdi bohemija vadintoje Čekijoje. Nors Rilkė iš savo gimtojo miesto išvyko būdamas tik 20 metų, tačiau ryšių su o juo nenutraukė. Straipsnyje pateikiama trumpa poeto biografija, jau žinoti ir šviežesni faktai bei interpretacijos. Išsamioje Rilkės biografijoje turėtų būti suminėta bent 100 vietovių – įvairių miestų, šalių, landšaftų, kurie poeto kūryboje virsdavo „literatūriniais landšaftas“, formavo jo pasaulėjautą, išgyvenimus, kūrybos atmosferą, temas, įvaizdžius, simbolius, prasmes. Rašytojas daug keliavo, tarsi liudydamas moderniosios pasaulėjautos kosmopolitizmą – „tikrasis“ poetas yra be tėvynės. Rilkės asmenybę ženklino „aristokratiškas“ sindromas. Jis domėjosi savo giminės genealogija, svajojo atrasti ir įrodyti jos kilmingas šaknis. Kūryboje poeto santykis su tikrove yra negatyvus – jis atskleidžia moderniosios visuomenės susvetimėjimą, žmonių vienatvę, izoliaciją, atvirai kritikuoja didmiesčių civilizaciją. Poeto idealai nukreipti į praeitį, ilgimasi patriarchalinės būties, „paprasto“ ir harmoningo gyvenimo, svajoja apie „piemenų ir artojų“ bendruomenę. Su nostalgija poetas kalba apie Prahos praeitį, įspūdingus architektūrinius paminklus. Iš vokiečių kalba rašiusių poetų, Rilkė lietuvių skaitytojui geriausiai žinomas. Spekuliatyviai galima būtų teigti, kad austrų poeto kūrybos idėjos, pasaulėvaizdis atliepia lietuviškai dvasiai. Tokios giminingos temos galėtų būti savita šio iškilaus poeto gyvenimo filosofija, moters (Marijos) kultas, „paprastumo“ adoracija, intonacijų švelnumas.Reikšminiai žodžiai: Biografijos.

ENThe origins of life and creative work of Rainer Maria Rilke (1875-1926) lay in Bohemia (now the Czech Republic). Although Rilke left his hometown when he was only 20 years old, he did not rupture his relations with it. The article presents a brief biography of the poet, the already known and newer facts and interpretations. A comprehensive biography of Rilke should mention at least 100 locations – different cities, countries, landscapes, which turned into “literary landscapes” in his works, formed his worldview, experience, creative atmosphere, subjects, images, symbols and meanings. The writer travelled a lot, manifesting the cosmopolitism of the modern worldview – a “true” poet has no motherland. Rilke’s personality was marked by the “aristocratic” syndrome. He took interest in the genealogy of his family, dreamed of finding and evidencing his aristocratic roots. In his writing his relations with reality are negative – he reveals the alienation of the modern society, loneliness of people, isolation, openly criticizes the big cities civilization. His ideals were directed towards the past, he longed for the patriarchal environment, “simple” life in harmony, he dreamed of a society of “shepherds and ploughmen”. The poet speaks of the Prague’s past and its impressive architectural buildings with nostalgia. Among the German writing poets, Rilke is most well known to the Lithuanian readers. It could be speculated that the creative ideas and worldview of this Austrian poet reflect the Lithuanian spirit. The said related subjects are the peculiar philosophy of life of this prominent poet, the cult of a woman (Mary), adoration of “simplicity” and tenderness of tone.

ISSN:
1648-3944
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2695
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 34
Export: