Vytauto Kavolio sociologizuojanti literatūrologija prancūziškosios kultūros požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Kavolio sociologizuojanti literatūrologija prancūziškosios kultūros požiūriu
Alternative Title:
La Science littéraire sociologuisante de Vytautas Kavolis au point de vue de la culture française
In the Journal:
Colloquia. 2005, 15, p. 103-110. Vytautas Kavolis: Humanistica vs liberalia
Keywords:
LT
Psichoanalizė / Psychoanalysis.
Summary / Abstract:

LTĮ lietuvišką dirvą Vytautas Kavolis perkelia amerikietiškąją etiką, besikertančią su su prancūziškomis politikos tradicijomis, kur Amerikai priskirtas policininko, ilgamečio pasaulinio faraono vaidmuo. Kavolis artimesnis amerikiečių kultūrai. Prancūzų tradicijoje jis sietųsi su Michelio Foucault bausmės filosofija, su filosofiškai probleminama ir struktūruojama erdve, taip pat su Jeano Baudrillard‘o iliuzijų ir simuliakro teorijomis. Europietiškosios sociologijos kontekste keliami ir gvildenami tokie klausimai, kaip socialinės normos, populiarioji nepriklausomybė, valstybinė autonomija ir privati nuosavybė, revoliucijos teorija, etnosas, komparatyvistinė institucijų sociologija, struktūriniai Senojo Testamento istorijos aspektai. Gvildendamas sociologijos klausimus literatūrologiniame kontekste, Kavolis tobulina komparatyvistinį metodą. Sociumo terpė jam – lingvistinė, kalbos terpė, Interaktyvi žodžių galia, kabos magija – jam rūpimos temos. Teigęs, kad nėra metafizikos ir transcendencijos anapus kalbos, Kavolis pavyzdžių ieško lietuvių literatūroje ir kinų civilizacijoje. Kavolis žongliruoja ir psichoanalitiniais terminais. Apmąstoma lietuvių literatūros situacija nyčeistinio modernizmo ir netikėjimo sąlygomis. Prancūzų filosofinės minties ambasadoriaus Sartre‘o vieta prancūzų kultūroje artima sociologo Kavolio vietai lietuvių kultūroje. Sartre‘o barokinis egzistencializmas artimas artimas Kavolio stilistikai. Kavolio mintis fermentuojasi veikiama tų pačių didžiųjų sistemų – siurrealizmo, marksizmo, psichoanalizės.Reikšminiai žodžiai: Prancūzų kultūra; Komparatyvistika; Literatūros sociologija; Psichoanalizė.

ENVytautas Kavolis transfers the American ethics, intersecting with the French political tradition, where America is given the role of a policeman, a long-lived cop of the world to the Lithuanian concept. Kavolis is closer to the American culture. In the French tradition he would be related to the philosophy of punishment by Michel Foucault, with his philosophically problemmed and structured environment and with the illusion and simulacra theories of Jean Baudrillard. In the context of European sociology such issues, as social norms, popular independence, state autonomy and private property, revolution theory, ethnos, comparative sociology of institutions and the structural aspects of the history of the Old Testament are raised and examined. When studying the sociology related issues in the literature context, Kavolis improves the comparative method. The environment of the society is a linguistic, language environment. Kavolis is concerned with the interactive power of words and the magic of language. Stating that there is no metaphysics and transcendence outside the language, Kavolis searches for examples in Lithuanian literature and the Chinese civilization. Kavolis also juggles with psycho-analytical terminology. The situation of the Lithuanian literature in the conditions of Nietzsche influenced modernism and disbelief is considered. The place of Sartre, the ambassador of French philosophic thought within the French culture is close to that of Kavolis in the Lithuanian culture. Sartre's baroque existentialism is close to Kavolis’s stylistics. Kavolis’s ideas are fermented under the influence of the same big systems – surrealism, Marxism and psychoanalysis.

ISBN:
9955698098
ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2616
Updated:
2018-12-17 11:36:37
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: