Soviet Baltic policy 1939-1940 as reflected in Russian publications

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Soviet Baltic policy 1939-1940 as reflected in Russian publications
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aneksija; Baltijos šalys (Baltic states); Istorijos politika; Istoriografija; Okupacija; Sovietų politika Baltijos šalyse, 1939-1940, Rusijoje leidžiamos publikacijos; Sovietų sąjungos agresija; Annexation; Baltic states; Historiography; Occupation; Politics of history; Soviet Baltic Policy, 1939-1940, Russian publications; Soviet union's aggression.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Aneksija; Istorijos politika; Istoriografija / Historiography; Sovietų sąjungos agresija.
EN
Annexation; Occupation; Politics of history; Soviet union's aggression.
Summary / Abstract:

LT1939–1940 m. įvykiai Baltijos valstybėse vis dar sukelia stiprius jausmus ir net dabar trukdo normalizuoti santykius tarp Baltijos valstybių ir Rusijos. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti, kaip šie įvykiai yra suprantami Rusijoje. Šiam tikslui įgyvendinti yra būtina žymiai kruopštesnė analizė, nei galima šiame straipsnyje. Vis dėlto šiame darbe susikoncentruota ties tuo, kaip rusiškose publikacijose yra traktuojami 1939 m. susitarimai su Baltijos valstybėmis, tolimesnis jų okupavimas ir aneksavimas. Autorius taip pat lygina dabartines šių įvykių traktuotes su tomis, kurios vyravo sovietiniu laikotarpiu. Publikacijų analizė nuo sovietų eros pradžios leidžia daryti išvadą, kad šiuo klausimu būta tam tikrų klišių, kurių laikomasi ir šiandien. Magnus llmjarv savo tyrime panaudojo populiariosios istorijos publikacijas, monografijas, studijų vadovus, medžiagą, stojantiesiems į aukštesniąsias mokyklas, tekstus ir dokumentų kompiliacijas, skirtas šioms institucijoms. Kai Baltijos šalys buvo prijungtos prie Sovietų Sąjungos, nebuvo įmanoma tirti šią problemą objektyviai. Autorius konstatuoja, kad Rusijos laikas, kada ji pripažins savo praeities nusikaltimus ir perrašys istoriją, susijusią su Baltijos valstybėmis, dar neatėjo, tačiau rusų istorikai supranta egzistuojančią problemą. Pasigirsta nuomonių iš jų lūpų, kad Rusija turėtų iš naujo įvertinti savo koncepcijas dėl Rytų Europos istorijos ir pripažįsta, kad nors Rusija išvadavo Rytų Europą nuo fašizmo, ji jį pakeitė savo jungu, kuris slėgė šio regiono gyventojus.

ENThe 1939–1940 events in the Baltic States still evoke strong emotions and even now hinder the normalisation of the relations between the Baltic States and Russia. The paper aims to analyse how these events are understood in Russia. A much more thorough analysis than presented in this paper is needed to achieve the aim. Nevertheless, the study focuses on how Russian publications treat the 1939 agreements with the Baltic States, as well as on their further occupation and annexation. The author also compares the current interpretations of these events to those that prevailed during the Soviet period. The analysis of publications from the beginning of the Soviet era leads to the conclusions that there have been certain clichés on this issue, which still exist nowadays. In his study Magnus llmjarv used popular history publications, monographs, study guides, the material for entrants to post-secondary schools, texts and document compilations intended for these institutions. After the Baltic States were incorporated into the Soviet Union, the objective investigation of this problem became impossible. The author states that time has not yet come for Russia to admit its past crimes and rewrite history related to the Baltic States; however, Russian historians understand the existing problem. They occasionally state that Russia should reconsider its conceptions concerning the history of Eastern Europe and admit that although Russia liberated Eastern Europe from fascism, it replaced the ideology with its own heel that pressed the inhabitants of the region.

Related Publications:
СССР и Литва в годы Второй мировой войны. T. 1, СССР и Литовская республика (март 1939 - август 1940 гг.) : сборник документов / составили А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. Лебедева ; [редакционная коллегия. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. 774 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26052
Updated:
2016-07-29 15:46:36
Metrics:
Views: 11
Export: