Dėl Vilniaus jėzuitų akademijos ir kolegijų fundacijų ir dotacijų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl Vilniaus jėzuitų akademijos ir kolegijų fundacijų ir dotacijų
Alternative Title:
About the foundations and donations to Vilnius Jesuit Academy and colleges
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 27, p. 77-87
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Kražiai; Pašiaušė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTAiškinant Lietuvos katalikų parapijų kūrimo istoriją atsigręžiame į jėzuitus, nes jie gal labiausiai iš visų vienuolijų bendravo su pasauliečiais, kūrė rezidencijas ir kolegijas, padėjo parapijų klebonams, lankė ligonius, teikė sakramentus, kreipėsi į liaudį jos gimtąja kalba. Veikdami prieš evangelikus ir schizmatikus, jėzuitai net aukojo jiems skirtus turtus naujoms parapijoms įkurti. Jų vadovaujamos seminarijos rengė parapijoms kunigus. Po išsamių P. Rabikausko, SJ, studijų vargu ar kas nors išdrįstų imtis jo darbų tęsinio. Bet profesorius pats sakė, kad galimos naujos paieškos. O tos paieškos ir nuvedė mus į Lietuvos Metriką (LM), pavietų teismų knygas ir fundacijų jėzuitams archyvą Maskvoje. P. Rabikauskas ilgai ieškojo duomenų apie Vilniaus akademijos išplėtimą, kai buvo įtraukti į ją pasaulietiniai dalykai – civilinė teisė ir medicina. Jau seniai yra žinoma karaliaus Vladislovo IV privilegija dėl civilinės teisės ir medicinos fakultetų įkūrimo. Universiteto istoriografas Jonas Preuschhoffas pritarė karaliaus Augusto II iniciatyvai įkurti medicinos fakultetą. LM yra Augusto II ir Augusto III iniciatyvos, išreikštos privilegijomis; karaliaus Jono Kazimiero privilegija, patvirtinusi civilinės teisės fakulteto įkūrimą. Yra Kražių, Kauno, Pašiaušės kolegijų steigimo aktai. LDK žemėse jėzuitų kolegijų steigimo dokumentus galima patikrinti pagal jų fundacijų kopijas LM. Straipsnyje aptariamos Vilniaus akademijai skirtos vėlesnės žemių donacijos. Yra išlikę jėzuitų žemės valdų inventoriai iki 1773 m. ir jėzuitų dienoraščiai, patvirtinantys valdų priklausomumą akademijai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Universitetai; Fundatoriai; Dotacijos.

ENWe mention the Jesuits when explaining the history of the creation of Lithuanian Catholic parishes, because the Jesuits more than any other religious order cooperated with the lay people, established residencies and colleges, helped parish pastors, they visited the sick, administered the sacraments, appealed to the people in their native language. Fighting against the Lutherans and schismatics, Jesuits even donated treasures given to them to found new parishes. Parish priests were prepared in the theological seminaries they headed. After the comprehensive studies written by P. Rabikauskas, SJ, it is doubtful whether anyone would dare to continue his works. But professor himself said that new research could be conducted. And these investigations led us to the Lietuvos Metrika (LM), the books of pavietai (district) courts and the archive of foundations to the Jesuits in Moscow. Rabikauskas for a long time searched for data about the expansion of the Vilnius Academy, how the lay courses – civil law and medicine – were incorporated. The privilege of King Ladislaus IV for the founding of the civil law and medicine faculties has been known for a long time. University historiographer Jonas Peuschhoffas also approved of the initiative of King August II to create a faculty of medicine. The LM also contains the initiatives, expressed as privileges, of Augustus II and Augustus III; the privilege of King John Casimir, confirming the creation of the civil law faculty. There are also the founding acts of the colleges in Kražiai, Kaunas, and Pašiaušė. The documents of the establishment of Jesuit colleges in the Grand Duchy of Lithuania can be compared with the copies of their foundations in the LM. The article discussed the later donations of land assigned to the Vilnius Academy. The inventories of Jesuit owned lands up to 1773 and Jesuit diaries confirming the ownership of these properties have also survived. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2596
Updated:
2018-12-17 11:36:34
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: