Managerial competence formation in the big enterprises

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Managerial competence formation in the big enterprises
In the Book:
Keywords:
LT
Didelės įmonės; Organizacijos mokymosi kultūra; Organizacinio mokymosi kultūra; Vadybinė kompetencija; Vadybinės kompetencijos; Vidiniai žmogiškieji ištekliai; Įmonės; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Big enterprises; Enterprises; Human resources; Internal human resources; Lithuania; Managerial competence; Managerial competences; Organisational learning culture.
Summary / Abstract:

LTVadybinės kompetencijos vystymas yra daugiadimensinis procesas, kurį galima laikyti neatskiriama organizacijos žmogiškųjų išteklių vystymo dalimi ir žmogiškųjų išteklių vadybos bei organizacijos mokymosi kultūros rezultatu. Straipsnyje siekiama ištirti kai kuriuos ryšius tarp vadybinių kompetencijų formavimo ir organizacijos mokymosi kultūros. Galima išskirti tokius ryšius tarp skirtingų organizacijos mokymosi kultūrų tipų ir vadybinių kompetencijų vystymo: potencialių vadybininkų ugdymą iš organizacijos žmogiškųjų išteklių remia tik ekspansyvi organizacijos mokymosi kultūra, o reaktyvi organizacijos mokymosi kultūra nekuria tam palankių sąlygų. Vadybinių kompetencijų vystymo būdai įtakoja vadybos žinių perdavimo modelių parinkimą organizacijoje. Vadybinių žinių įgijimą ir tobulinimą geriausiai skatina mokymu grįstas požiūris į vadybinių kompetencijų vystymą. Analizuotos didelės Lietuvos kompanijos žymiai dažniau ugdo potencialius vadybininkus iš vidinių žmogiškųjų išteklių, o ne ieško vadybininkų darbo rinkoje. Aukštai išvystyta organizacijos mokymosi kultūra, įtraukianti visus darbuotojus į nuolatinio mokymosi procesą gali stipriai paskatinti diegiamų vadybinių kompetencijų vystymąsi. Vadybinių kompetencijų vystymas mokant potencialius darbuotojus susiduria su pasipriešinimu perduodant ir skleidžiant profesines žinias ir gebėjimus tarp jaunesnių ir vyresnių vadybininkų. Šis pasipriešinimas sukelia nepasitenkinimą ir reikia ieškoti būdų mokymą padaryti lankstesnį ir individualizuotą.

ENThe development of managerial competencies is a multi-dimensional process which could be considered an integral part of the development of organisation’s human resources and the result of the human resources management as well as organisational learning culture. The paper aims to explore certain connections between the formation of managerial competencies and organisational learning culture. The following relations between the different types of organisational learning culture and the development of managerial competencies could be distinguished: only expansive organisational learning culture supports the development of potential managers from organisation’s human resources, whereas reactive organisational learning culture does not create favourable conditions. Ways of developing managerial competencies influence the choice of models for communicating management knowledge in an organisation. Acquisition and development of management knowledge are best promoted by a training-based approach to the development of managerial competencies. The analysed large Lithuanian companies more often develop potential managers from their inner human resources, rather than search for managers in the labour market. A highly developed organisational learning culture, which involves all employees into a continuous learning process, may strongly promote the development of implemented managerial competencies. The development of managerial competencies by training potential employees faces resistance when communicating and disseminating professional knowledge and skills among junior and senior managers. This resistance leads to discontent, thus it is recommended to search for ways to make training more flexible and individualised.

Related Publications:
Kokia demokratija, koks kapitalizmas? : pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu / Zenonas Norkus. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 742 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25687
Updated:
2013-05-27 20:30:46
Metrics:
Views: 7
Export: