Čiurlionis ir tautiškosios sąmonės formavimosi trajektorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiurlionis ir tautiškosios sąmonės formavimosi trajektorija
Alternative Title:
M. K. Čiurlionis and trajectory of national consciousness' formation
In the Journal:
Čiurlionis ir pasaulis. 2008, 2008, p. 79-91
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Didysis Vilniaus Seimas; Gamta; Kultūrinės organizacijos; Kūryba; Liaudies dainos; Liaudies dainos; Lietuviška spauda; Lietuvybė; Lietuvybės plėtotės perspektyvos; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Poetai Čiurlioniui; S. Kymantaitė; Spauda; Tautinė sąmonė; Creativity; Cultural organizations; Fokl songs; Folk song; Great Vilnius Seimas; Lithaunian press; Lithuanianess; M. K. Čiurlionis; M.K. Ciurlionis; National conscience; National consciuosness; Nature; Perspectives of lithuanian development; Poets to Ciurlionis; Press; S. Kymantaite; The Great Seimas of Vilnius.
Keywords:
LT
Gamta; Kultūrinės organizacijos; Kūryba; Kūrybiškumas / Creativity; Dainos / Songs; Lietuvybė; Lietuvybės plėtotės perspektyvos; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Poetai Čiurlioniui; Politinės teisės / Political rights; Spauda / Press; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTM. K. Čiurlionio tautiškosios sąmonės tapsmo analizės reikšmingumą šiandien patvirtina XXI a. pradžioje vykstantis istorinis pasaulio kultūros kaitos procesas. Lietuva, jau pajutusi globalizacijos inertiškumo žymes, dažnai tampa neįgali priešintis vartotojiškam mąstymui, kosmopolitinio liberalizmo spaudimui, socialinei anarchijai. Esminiai tautinės savimonės sandai - tai gimtoji kalba, istorinė atmintis, kultūros būtis kaip vertybių visuma, įprasminanti žmogaus gyvenimo būdą ir esanti gyvuoju kūrybiniu vyksmu, padedančiu išlaikyti tautą, tradicijas, etnosą, kaip piliečius vienijantį pradą. Tačiau istorinių asmenybių biografijų ir veiklos analizė rodo, kad tautinio sąmonėjimo trajektorijoje yra reikšmingi ir kiti dėmenys, padiktuoti vienos ar kitos istorinės situacijos. M. K. Čiurlionio asmenybė gali būti ta figūra, per kurio gyvenimo ir kūrybos prizmę naudinga pažvelgti į istorinę mūsų tautos brendimo patirtį ir rasti atsakymus į šiandienos klausimus. Straipsnyje tiriama M. K. Čiurlionio biografija, epistoliarinis M. K. Čiurlionio ir S. Kymantaitės palikimas, kultūrinių draugijų veikla XX a. pradžioje, XX a. pradžios lietuviškoji periodika, M. K. Čiurlioniui skirti arba jo kūrybos inspiruoti lietuvių poetų kūriniai. Tyrimu siekiama nubrėžti M. K. Čiurlionio tautiškosios sąmonės formavimosi trajektoriją. Autorė išskiria keletą šio kūrėjo lietuviškumo šaltinių kurie įtakojo jo kūrybinius ieškojimus bei pasirinkimus: dzūkiško dainos, peizažas bei bendravimas su lietuvių inteligentais aktyviai veikusiais po spaudos laisvės atkūrimo.

ENThe significance of the analysis of Čiurlionis’ development of national awareness is today confirmed by the historical global cultural shift process at the start of the 21st c. Lithuania, which has already felt the signs of globalisation inertia, often becomes unable to oppose consumer thinking, the pressure of cosmopolitan liberalism, and social anarchy. The essential components of national self-awareness are the mother tongue, historical memory, the being of culture as the whole of values, which brings meaning to the human lifestyle and is a living creative process that helps to retain the nation, traditions and ethnos as the principle uniting the nationals. However, the analysis of biographies and work of historic personalities shows that other elements, dictated by one or another historical situation, are also significant in the trajectory of national self-awareness development. The personality of Čiurlionis may be that figure, from the perspective of whose life and work we may find useful to look at the historical process of the maturity of our nation and find answers to the questions of today. The paper explores Čiurlionis’ biography, epistolary heritage of Čiurlionis and Kymantaitė, the activities of cultural societies in the early 20th c., Lithuanian periodical press of the early 20th c., works of Lithuanian poets dedicated to Čiurlionis or inspired by his creation. The research attempts to delineate the trajectory of the development of Čiurlionis’ national self-awareness. The author points out several sources of the Lithuanian spirit of this artist, which affected his creative quests and choices: folk songs of the Dzūkija region, landscape, and socialising with the Lithuanian intelligentsia who intensively acted after the ban on the press was lifted.

ISSN:
1822-9891
Related Publications:
  • M. K. Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo / Rasa Andriušytė-Žukienė. Vilnius : Versus aureus, 2004. 248 p.
  • Tautos ir valstybės sąmoningumo atmainos : atskirties anatomija (lietuvių tautos atvejis) / Romualdas Grigas. Tautinės tapatybės dramaturgija : lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje / sudarytojai: Romualdas Grigas, Libertas Klimka. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 11-28.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25615
Updated:
2017-06-30 16:52:10
Metrics:
Views: 30
Export: