Kaltės kaip notaro civilinės atsakomybės sąlygos vertinimas teismų praktikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaltės kaip notaro civilinės atsakomybės sąlygos vertinimas teismų praktikoje
Alternative Title:
Assessment of fault as notary's civil liability warranty in court practice
Keywords:
LT
Civilinė atsakomybė; Civilinės atsakomybės sąlygos; Kaltė; Notaras; Teismų praktika.
EN
Case law; Civil liability; Civil liabilty conditions; Civil responsibility; Conditions of civil liability; Fault; Guilty; Notary; Notary public.
Summary / Abstract:

LTDidėjant teisės subjektų aktyvumui įvairiose privatinės teisės srityse, kartu plečiasi ir notaro, kaip valstybės įgalioto asmens, teikiamų paslaugų poreikis ir apimtis. Didėjant notaro teikiamų paslaugų apimčiai atitinkamai pastebimos vis gausesnės problemos, kylančios notarams praktikoje įgyvendinant savo funkcijas. Viena aktualiausių problemų tiesiogiai sietina su notaro civiline atsakomybe ir, ypač, su kaltės, kaip tokios atsakomybės sąlygos, vertinimu individualiose teisinėse situacijose. Akcentuotina, kad Lietuvos teisės moksle šiems probleminiams klausimams iki šiol nėra skirta pakankamai dėmesio, nors teismų praktika akivaizdžiai iliustruoja didėjančią šių problemų apimtį ir vis sudėtingėjantį jų vertinimą vieningos teismų praktikos formavimo aspektu. Pirmojoje straipsnio dalyje pateikiama bendroji kaltės, kaip notaro civilinės atsakomybės sąlygos, charakteristika.Antrojoje straipsnio dalyje autoriai išsamiai analizuoja Lietuvos teismų praktiką vertinant kaltę, kaip notaro civilinės atsakomybės sąlygą, išskirdami pagrindinius šios srities probleminius aspektus ir pateikdami juos apibendrinančius vertinimus. Straipsnio pabaigoje pateikiamos apibendrinančios išvados, išplaukiančios iš pagrindinių probleminių aspektų, sutinkamų teismų praktikoje vertinant kaltę, kaip notaro civilinės atsakomybės sąlygą. [Iš leidinio]

ENBy increasing activity of law subjects in various areas of private law, notary as a state's attorney service demand and capacity expanding as well. By increasing extent of notary services accordingly is significant increasing number of problems arising from notaries practice implementing their functions. One of the most topical problems directly attributable to the civil liability of a notary and, in particular, with assessment of fault as the conditions for such liability in individual legal situations. It should be emphasized that the Lithuanian legal education for these problematic issues has not yet given enough attention, although court practise clearly illustrates the growing scale of the problem and still complicating their assessment in formation aspect of undivided court practice. The first part of the article gives some common fault characteristic as notary's civil liability warranty. In the second part authors analyze in detail Lithuanian court practice by assessing fault as notary's civil liability warranty evolving the basic aspects of the problem in this area and submitting them to summary assessments.End of the article contains some resumptive conclusions of fundamental problematical aspects to be found in court practise by assessing fault as notary's civil liability warranty. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Civilinė teisė. Prievolių teisė / Dangutė Ambrasienė ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 607 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25295
Updated:
2020-06-22 16:37:52
Metrics:
Views: 42
Export: