Lithuanian displaced persons theatre : 1945-1949, Germany

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian displaced persons theatre: 1945-1949, Germany
Keywords:
LT
Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LT1945 m. apie 60 000 pasitraukusių iš Lietuvos dėl tarybinės okupacijos buvo apgyvendinti Vakarų Vokietijoje Perkeltųjų asmenų (dipukų) stovyklose. Tarp jų buvo daugiau nei 40 profesionalių aktorių ar kitų asmenų glaudžiai susijusių su Lietuvos dramos teatrais. 1945 m. pabaigoje jie suformavo dramines trupes ir pradėjo teatrinę veiklą. 1946 m. žiemą šešios profesionalių aktorių vadovaujamos trupės aktyviai vaidino dipukų stovyklose: dvi trupės susidarė išimtinai iš profesionalių aktorių Detmolde ir Augsburge, dvi grupės funkcionavo kaip dramos studijos Ravensburge ir Kaselyje, ir dvi grupės, sudarytos iš jaunų entuziastų, niekad neturėjusių sceninės patirties (išskyrus kelis) Hanau ir Ingolstade. Be šių šešių trupių buvo organizuoti du Jaunimo teatrai vidurinių mokyklų moksleiviams ir jauniesiems aktoriams Viesbadene ir Vurzburge. Dipukų teatrų repertuarui būdinga lietuviškų tradicijų tęsimas ir puoselėjimas, patriotinė, nacionalinę dvasią stiprinanti tematika. Spektaklių kokybė skirtingose trupėse įvairavo, neretai žiūrovus tenkino triviali produkcija. 1948 m. dipukų teatras išgyveno sudėtingus laikus, teatrinė veikla išgyveno nuosmukį. Uždarius Perkeltųjų asmenų stovyklas, dipukų teatro aktoriai tęsė savo darbą lietuvių emigrantų grupėse Australijoje, Kanadoje ir JAV.Reikšminiai žodžiai: Teatro istorija; Perkelti asmenys.

ENIn 1945 approximately 60 000 persons, who abandoned Lithuania due to the Soviet occupation were accommodated in camps for displaced persons in Western Germany. Among those were more than 40 professional actors and other persons, closely related to Lithuanian drama theatres. At the end of 1945 they formed drama troupes and commenced theatrical activities. In Winter of 1946 six troupes, led by professional actors performed shows at the camps: two troupes were formed exclusively of professional actors in Detmold and Augsburg, two groups functioned as drama studies in Ravensburg and Kassel, and two troupes, composed of young enthusiasts, who never had any stage experience (with the exception of several persons) in Hanau and Ingolstadt. Apart from the said six troupes two youth theatres for secondary school students and young actors were organized in Wiesbaden and Wurzburg. The repertoire characterized by nourishing and fostering of Lithuanian traditions and the topics, strengthening the patriotic and national spirit. The quality of shows differed in different troupes, quite frequently the audiences were satisfied by rather trivial production. In 1948 the theatre experienced difficult times, the theatrical activities were in decline. Upon closing of the camps, the actors continued their activities in Lithuanian emigrants’ groups in Australia, Canada and the US.

ISBN:
9955-601-50-7
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/249
Updated:
2013-04-28 15:14:59
Metrics:
Views: 15
Export: