Monografija rinkos paklausos vertinimo ir prognozavimo problemoms spręsti : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Monografija rinkos paklausos vertinimo ir prognozavimo problemoms spręsti: recenzija
Alternative Title:
Monograph dealing with the problems of market demand estimation and forecasting
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2004, Nr. 1 (36), p. 81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Konkurencinė rinka; Prognozavimo metodai; Prognozavimo modelis; Competitive market; Forecasting methods; Forecasting model.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tema yra svarbi tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Konkurencinės rinkos paklausos įvertinimas ir prognozavimas priklauso ne tik nuo prognozavimo metodų aspektų, bet ir nuo to, kaip ją įtakoja įvairūs veiksniai, atspindintys struktūrines ir makro aplinkos charakteristikas rinkos ekonomikoje. Monografiją sudaro keturios dalys. Pirmas skyrius skiriamas apibrėžimui ir konkurencinės rinkos paklausos įvertinimo ir numatymo ekonominiams aspektams; aprašomas prognozavimo aplinkos tyrimas ir jos vertinimo aspektai; pateikiama paklausos prognozavimo struktūrų konkurencinėje rinkoje ir jų sudėtinių elementų analizė; aptariami prognozavimo metodai ir jų klasifikavimo kriterijus; Antras skyrius konkurencinės rinkos paklausos požiūriu nagrinėja tiek makro, tiek paklausos aplinkos rinkoje veiksnių vertinimo mechanizmą. Taip pat pateikiama prognozavimo modelio pasirinkimą įtakojančio kriterijaus analizė. Aprašomi siūlomo paklausos konkurencinėje rinkoje numatymo modelio etapai. Trečias ir ketvirtas skyriai aptaria atlikto paklausos numatymo konkurencinėje rinkoje modelio tyrimą, kurio metu buvo nagrinėjama baldų paklausa Lietuvos baldų rinkoje. Ši monografija yra naudinga visiems, norintiems patobulinti savo teorines ir praktines žinias apie paklausos vertinimą ir numatymą konkurencinės rinkos sąlygomis. [Iš leidinio]

ENThe topic of the monograph is significant both from theoretical and practical points of view. Assessment and forecasting of competitive market demand depend on forecasting methodological aspects and its susceptibility to various factors reflecting structural and macro-environmental characteristics within a market economy. The monograph consists of four parts. The first part gives a definition and makes an assessment as well as describes economic aspects of forecasting competitive market demand; describes research of forecasting environment and assessment aspects thereof; gives an analysis of demand forecasting structures within a competitive market and its elements; discusses forecasting methods and classification thereof. The second part analyses assessment mechanism of factors of the macro- and demand market and demand market from the competitive market demand perspective. It also gives an analysis of criteria that determine the choice of a forecasting model. It describes stages of a forecasting model of market demand. The third and fourth parts review the research of forecasting demand of competitive market during which the demand for furniture on the Lithuanian furniture market was analysed. This monograph is useful to everybody willing to deepen their theoretical and practical knowledge on demand assessment and forecasting within competitive market.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/248
Updated:
2018-12-17 11:19:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: