Mišrus kapitalas ir jo valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mišrus kapitalas ir jo valdymas
Alternative Title:
  • Mixed economy capital: composition and interaction
  • Капитал смешанной экономики: составные части, их взаимодействие
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 36, p. 43-57
Keywords:
LT
Prekinės verslininkystės kapitalas; Žmogiškasis kapitalas; Mišrios ekonomikos kapitalas.
EN
Commodity entrepreneurship capital; Human capital; Mixed economy capital.
Summary / Abstract:

LTIki šiol mokslinėje literatūroje trūksta išsamių, vientisų, integralinių natūrinės (neprekinės) ūkinės veiklos kapitalo, jo sąveikos su prekinės verslininkystės kapitalu tyrimų. Straipsnyje pateiktas siauras ir platus požiūris į kapitalą kaip ekonominį reiškinį; žmogiškojo kapitalo lyginamoji analizė. Mišrios ekonomikos kapitalas nagrinėjamas kaip prekinės verslininkystės kapitalo ir natūrinės (neprekinės) ūkinės veiklos kapitalo sąveika. Tyrimo objektas – mišrios ekonomikos kapitalo ir jo sudedamųjų dalių (prekinės verslininkystės ir natūrinės ūkinės veiklos kapitalų) teorinės ir praktinės problemos. Tyrimo mokslinis naujumas – pateikiamas kompleksinis mišrios ekonomikos kapitalo bei jo sandaros tyrimas. Tyrimo tikslas – suformuluoti mišrios ekonomikos kapitalo sampratą, apibūdinti prekinės verslininkystės ir natūrinės ūkinės veiklos kapitalus kaip mišrios ekonomikos kapitalo sudedamąsias dalis. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir ūkinės praktikos analizė, jos rezultatų sintezė, abstrahavimas ir konkretizavimas, naujų mokslinių teiginių pagrindimas.

ENTo this day scholarly works lack comprehensive, uniform and integral research of capital of subsistence versus market economic activities. The article presents a narrow as well as broad approach to capital as an economic phenomenon and a comparative analysis of human capital. Capital of a mixed-type economy is analysed as an interaction between subsistence versus market economic activity. The subject of the research – theoretical and practical problems of capital of mixed-type economy and constituent parts thereof (capitals of subsistence versus market economy). Originality of the research – a complex research of mixed-type economy capital and its structure. Aim of the research – formulate a concept of mixed-type economy capital, describe capitals of market versus subsistence economic activities as two constituent elements of capital of mixed-type economy. Methods of the research – analysis of scholarly works and practice of economic activities, synthesis of the analysis, methods of abstractedness and precision, validation of new scholarly statements.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/247
Updated:
2018-12-20 23:03:51
Metrics:
Views: 45    Downloads: 3
Export: