Mišrus kapitalas ir jo valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mišrus kapitalas ir jo valdymas
Alternative Title:
  • Mixed economy capital: composition and interaction
  • Капитал смешанной экономики: составные части, их взаимодействие
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 36, p. 43-57
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTIki šiol mokslinėje literatūroje trūksta išsamių, vientisų, integralinių natūrinės (neprekinės) ūkinės veiklos kapitalo, jo sąveikos su prekinės verslininkystės kapitalu tyrimų. Straipsnyje pateiktas siauras ir platus požiūris į kapitalą kaip ekonominį reiškinį; žmogiškojo kapitalo lyginamoji analizė. Mišrios ekonomikos kapitalas nagrinėjamas kaip prekinės verslininkystės kapitalo ir natūrinės (neprekinės) ūkinės veiklos kapitalo sąveika. Tyrimo objektas – mišrios ekonomikos kapitalo ir jo sudedamųjų dalių (prekinės verslininkystės ir natūrinės ūkinės veiklos kapitalų) teorinės ir praktinės problemos. Tyrimo mokslinis naujumas – pateikiamas kompleksinis mišrios ekonomikos kapitalo bei jo sandaros tyrimas. Tyrimo tikslas – suformuluoti mišrios ekonomikos kapitalo sampratą, apibūdinti prekinės verslininkystės ir natūrinės ūkinės veiklos kapitalus kaip mišrios ekonomikos kapitalo sudedamąsias dalis. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir ūkinės praktikos analizė, jos rezultatų sintezė, abstrahavimas ir konkretizavimas, naujų mokslinių teiginių pagrindimas.Reikšminiai žodžiai: Prekinės verslininkystės kapitalas; Žmogiškasis kapitalas; Mišrios ekonomikos kapitalas; Commodity entrepreneurship capital; Human capital; Mixed economy capital.

ENTo this day scholarly works lack comprehensive, uniform and integral research of capital of subsistence versus market economic activities. The article presents a narrow as well as broad approach to capital as an economic phenomenon and a comparative analysis of human capital. Capital of a mixed-type economy is analysed as an interaction between subsistence versus market economic activity. The subject of the research – theoretical and practical problems of capital of mixed-type economy and constituent parts thereof (capitals of subsistence versus market economy). Originality of the research – a complex research of mixed-type economy capital and its structure. Aim of the research – formulate a concept of mixed-type economy capital, describe capitals of market versus subsistence economic activities as two constituent elements of capital of mixed-type economy. Methods of the research – analysis of scholarly works and practice of economic activities, synthesis of the analysis, methods of abstractedness and precision, validation of new scholarly statements.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/247
Updated:
2018-12-20 23:03:51
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: