EU financial instruments and their impact on environmental consulting business

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
EU financial instruments and their impact on environmental consulting business
Alternative Title:
  • ES finansiniai instrumentai ir jų poveikis aplinkosauginiam konsultaciniam verslui
  • Финансовые инструменты ЕС и их влияние на консультационную деятельность в области охраны окружающей среды
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 33, p. 37-50
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinkos inžinerijos verslas; Vadyba; Aplinkosauginis konsultavimas; Environmental engineering business; Management; Environmental consulting.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Aplinkos inžinerijos verslas; Vadyba; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami aplikosaugos konsultacinio verslo strateginiai aspektai. [ ... ] Lietuvai tapus ES nare, aplinkosauginiai klausimai išlieka vieni iš prioritetinių. Visuomenė aplinkos aspektams irgi skiria didelį dėmesį. Todėl aplinkos inžinerinis verslas, be jokių abejonių, turi gerą perspektyvą. Tačiau diskutuotina, ar pakaks vien tik atitinkamai pakoreguoti įstatymus. Juk aplinkosauginio konsultacinio verslo kompanijos, kaip ir kitos įmonės, verslo patrauklumą sieja su pelningumu. [ ... ] Remiantis pastarųjų metų didesnių Lietuvos aplinkosauginių konsultacinių kompanijų veiklos analize ir įvertinant ES fondų lėšų gavimo galimybes, galima daryti prielaidą, kad ateityje šio verslo pelningumas sieks 5-10 procentų. Šis dydis labai priklausys nuo pajamų šaltinių - tarptautinių projektų ar vietinių finansuojamų projektų - santykinės dalies. Atlikusios bendrą verslo perpektyvų analizę, aplinkosaugos konsultacinės kompanijos turi įvertinti esamą verslo rinkos struktūrą ir, atsižvelgiant į makro veiksnio - ES finansinių instrumentų, potencialų poveikį, numatyti plėtros galimybes ateityje. [ ... ] Aplinkosaugos konsultacinio verslo konkurencinės aplinkos analizei buvo panaudotas M. Porterio sukurtas modelis, apimantis 5 konkurencines jėgas, įtraukiant ir šeštą veiksnį — valdžios institucijas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article discusses strategic aspects of environmental consultancy business. [ ... ] Since Lithuania has entered EU, the questions of environmental control remain a priority. Society also pays significant attention to the environmental issues. Thus the business of environmental engineering, no doubt, contains a great potential. However, it is questionable, whether amending the laws alone will suffice. The environmental consultancies, just as other companies, are associating business with a profit.[ ... ] According to the analysis of the past few years' activities of Lithuanian environmental consultancies and considering the potential of funding from EU sources, it can be assumed that the gain of this business will be around 5-10 percent. This figure will depend on the relative part of the income sources, such as international or local funded projects. After analyzing the general business potential, the environmental consultancies must evaluate the present structure of the business market and, considering the potential influence of macro factor such as EU financial instruments, foresee the potential for development in the future.[ ... ] The analysis of competitive frame of the business of environmental consultancy was done using M. Porter's model, which encompasses 5 competitive forces and also including the sixth factor such as government institutions.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Ekonomika ir aplinka : subalansuotos plėtros valdymas / Remigijus Čiegis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 551 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/243
Updated:
2018-12-17 11:31:48
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: