Mobility of companies in the EC

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėMobility of companies in the EC
Kita antraštėĮmonių mobilumas Europos Bendrijoje
Autoriai
KnygojeFirst year in the European Union : current legal issues : proceedings of the international conference 29-30 April 2005 . 2005, P. 213-231
Reikšminiai žodžiai
LTĮmonės; Europos Bendrija; Mobilumas
Santrauka / Anotacija

LTŠiame straipsnyje analizuojami Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – ETT arba Teismas) sprendimai įmonių mobilumo srityje, pabrėžiant teisę perkelti įmonės centrinę vadovybę į kitą valstybę, t.y. pirminio steigimosi teisę. Straipsnyje atskirai tiriamos Segers, Daily mail, Factortame, Centros, Uberseering ir Inspire Art bylos. Straipsnyje pabrėžiama, kad Teismas skiria bendrovių pirminio steigimosi stadijas: bendrovės išvykimą iš valstybės narės ir atvykimą į kitą valstybę narę, šioms stadijoms taikydamas skirtingą apribojimų draudimo apimtį. Jeigu pirmajai situacijai ETT taiko Daily Mail bylos išvadas ir iš principo nedraudžia valstybei narei reguliuoti bendrovės išvykimo, t.y. ir tokį išvykimą riboti, tai bendrovės atvykimo atvejais valstybė, į kurią bendrovė atvyksta, negali nustatyti jokių įmonių teisės reikalavimų, išskyrus tuos, kurie nukreipti prieš piktnaudžiavimą teise ar apgavystę, ir jei jie pateisinami imperatyviaisiais bendrojo intereso pagrindais, nustatytais Gebhard byloje. Straipsnyje daroma išvada, kad Teismas nedviprasmiškai leidžia investuotojams, steigiantiems bendrovę, rinktis tą teisės sistemą, kuri jiems atrodo tinkamiausia. Kitaip tariant, ETT leidžia taip vadinamąją jurisdikcijų konkurenciją ir tuo būdu įgalina valstybes nares konkuruoti kuriant investuotojams palankiausią įmonių teisę. Pažymima, kad kai kurios Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintos juridiniams asmenims taikytinos teisės normos, kiek tai liečia įmonių padalinių civilinį teisnumą, pažeidžia Europos Bendrijos teisę. [Iš leidinio]

ENThe article deals with decisions of the Court of Justice of the European Communities (hereinafter referred to as the CJEC, or Court) in the field of mobility of enterprises, putting emphasis on the entitlement to relocate the head management of the enterprise into another country, i.e. the right of primary establishment. Cases of Segers, Daily mail, Factortame, Centros, Uberseering and Inspire Art are approached individually. It is emphasised that the Court distinguishes stages of primary establishment of enterprises: departure of the enterprise from a member state and its arrival to another member state, applying thereto different scope of prohibition of limitations. In the first situation the EJEC applies the conclusions of Daily Mail case and in principle does not prohibit the member state to regulate departure of the enterprise, while in cases of arrival of the enterprise, the destination country may not set any requirements as to the rights of enterprises, except for those levelled against abuse of right or fraud and if they are justifiable on the imperative grounds of common interest, as set forth in Gebhard case. It is concluded that the Court unambiguously enables investors who found the enterprise, to choose the legal system they consider most appropriate. In other words, the CJEC allows the so-called competition of jurisdictions and thus enable the member states to compete in formulation of law of enterprises most favourable to investors. It is noted that some legal regulations established in the Civil Code of the Republic of Lithuania applicable to legal persons breach the EC law insofar it refers to civil suability of branches of enterprises.

ISBN9984-9676-4-6
Mokslo sritisTeisė / Law
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2426
Atnaujinta2013-04-28 15:39:48
Metrika Peržiūros: 2